8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (26)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (26)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.07.2017 do 28.07.2017 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "BRAMA NA PODLASIE" OGŁASZA NABÓR 5/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie” CEL 3. Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obs..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.07.2017 do 28.07.2017

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "BRAMA NA PODLASIE"

OGŁASZA NABÓR 5/2017

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie”

CEL 3. Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru

3.2. Cel szczegółowy: Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej

na projekty z zakresu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja małej skali)

OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-029/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie"

ul. Ludowa 15

18-200 Wysokie Mazowieckie

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 11 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumnetow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generatorefrr@wrotapodlasia.pl.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

– w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;

– w trzech egzemplarzach wersji papierowej (2 oryginał i kopia lub 3 oryginały) wraz z załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

– wersji elektronicznej wniosku (XML i PDF), wraz z załącznikami (minimum Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności oraz Model Finansowy), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, obejmującej gminy: gmina miejska Brańsk, gmina wiejska Brańsk, gmina miejsko-wiejska Ciechanowiec, gmina miejsko-wiejska Czyżew, gmina Klukowo, gmina Kołaki Kościelne, gmina Kulesze Kościelne, gmina Nowe Piekuty, gmina Rudka, gmina Rutki Kossaki, gmina wiejsko-miejska Szepietowo, gmina Szumowo, gmina wiejska Wysokie Mazowieckie, gmina miejska Wysokie Mazowieckie, gmina wiejska Zambrów, gmina miejska Zambrów; z wyłączeniem osób fizycznych.

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

– Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– Organizacje pozarządowe,Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

– Kościoły i inne związki wyznaniowe,Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

– Podmioty ekonomii społecznej,

– Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

– Towarzystwa budownictwa społecznego.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń. (Dz. U. 2015, poz.2009 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

– art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

– art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

– przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie" w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego typu nr 9. Rewitalizacja małej skali.

W ramach naboru wsparciem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze LGD „Brama na Podlasie” mające na celu:

– uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej;

– projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

– ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;udostępnienie terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Procedurach oceny i wyboru operacji pozagrantowych – dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu LGD „Brama na Podlasie” (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 % z maksymalnej liczby – 17,40 pkt

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać operacja wynosi 29,00 pkt

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 235 446 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Wzór wniosku o dofinansowanie

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Wzór umowy o dofinansowanie

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1. Zasady rozpatrywania protestu określają Procedury oceny i wyboru operacji pozagrantowych (Załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze);

2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:

– w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie pokój 21 lub 22,

– na stronie internetowej www.bramanapodlasie.pl.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

kontakt bezpośredni:p.o. Dyrektora Biura Iwona Wiernicka

Tel: 86 275 25 92 w. 38

e-mail: i.wiernicka@bramanapodlasie.pl; biuro@bramanapodlasie.pl

Linki

http://bramanapodlasie.pl/

https://www.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

PEŁNA DOKUMENTACJA KONKURSOWA