8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (4)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.01.2017 do 07.02.2017 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ogłasza nabór nr 2/2017 na operacje z zakresu typu projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj..

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.01.2017 do 07.02.2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ogłasza nabór nr 2/2017 na operacje z zakresu typu projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie określono

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok.7

17-312 Drohiczyn

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014) w terminie od 12 stycznia 2017 r. od godziny 7.30 do 7 lutego 2017 r. do godziny 15.00.

Wnioskodawca ma obowiązek złożyć do LGD 3 egzemplarze wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Do wniosku należy załączyć również 3 nośniki elektroniczne zawierające wniosek o dofinansowanie w formacie XML i PDF z sumą kontrolną zgodną z wersją przesłaną za pomocą aplikacji GWA2014 i wersją papierową oraz SW/analizę wykonalności projektu i uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS).

Wnioskodawca składający do biura LGD wniosek załącza oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (Załącznik nr 14 do ogłoszenia).

Funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana 7 lutego 2017 r. o godzinie 15.00.

UWAGA! Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014. Czas na dostarczenie wymaganych dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi powyżej, upływa wraz z terminem określonym na przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji GWA2014 tj.7 lutego 2017 r. o godzinie 15:00

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach działania:

a) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

b) Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

Do podmiotów które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach typu projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową) należą gminy z Powiatu Siemiatyckiego: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec- Stacja, Perlejewo, Siemiatycze, Miasto i Gmina Drohiczyn oraz Miasto Siemiatycze.

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

a) art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

d) przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Wnioskodawca (będący przedsiębiorstwem w myśl przepisów unijnych) nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)) lub gdy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęty będzie typ projektu 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)- realizacja projektów mających na celu m.in. przebudowę, remont, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

Kryteria wyboru projektów

Zgodne z Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” Lokalne Kryteria wyboru operacji stanowią (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia)

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 39 pkt. tj. 60% z maksymalnej liczby 65 pkt. możliwych do uzyskania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1005630,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1. Warunki udzielenia wsparcia (PDF 396 KB)

Załącznik nr 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 135 KB)

Załącznik nr 3.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (GWA2014) (PDF 1 MB);

Załącznik nr 4.Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 4 MB);

Załącznik nr 5. Instrukcja wypełniania załączników (PDF 242 KB)

Załącznik nr 6. Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 374 KB)

Załącznik nr 7. Lokalne kryteria wyboru operacji (PDF 331 KB)

Załącznik nr 8.Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia (PDF 459 KB)

Załącznik nr 9. Wzór wniosku o płatność (PDF 199 KB)

Załącznik nr 10.Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP nr 8 (Projekty z zakresu infrastruktury społecznej) (PDF 197 KB)

Załącznik nr 11.Formularz w zakresie OOŚ (Ia) (PDF 327 KB)

Załącznik nr 12.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (PDF 133 KB)

Załącznik nr 13.Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami (PDF 53 KB)

Załącznik nr 14. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (dotyczy zakresu Biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu”) (PDF 127 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 135 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 374 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek muszą być zgodne z:

a) Ustawą o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.; (Dz. U. z 2015r., poz. 378) Art. 22.

b) Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

c) W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę środka odwoławczego na każdym etapie a dodatkowo Wnioskodawcy przysługuje wniesienie skargi do sądu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach celu: 2.2. Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023r. przedsięwzięcia: 2.1.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu: TYP PROJEKTU 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)-informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51, lok.7

17-312 Drohiczyn

Tel/ fax 85 655 77 06

biuro@tygieldolinybugu.pl

Godziny pracy biura:Pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30

Linki

Generator wniosków aplikacyjnych EFRR:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

www.rpo.wrotapodlasia.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl