8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (52)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (52)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.01.2018 do 14.02.2018 Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski" 16.01.2018r. na stronie internetowej ogłosiło nabór wniosków z zakresu: Typ nr 1 (OZE)- instalacje OZE w gospodarstwach domowych ( z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.01.2018 do 14.02.2018

Stowarzyszenie " Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski" 16.01.2018r. na stronie internetowej ogłosiło nabór wniosków z zakresu: Typ nr 1 (OZE)- instalacje OZE w gospodarstwach domowych (
z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, biogazu oraz biomasy).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4) 16-300 Augustów

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( załącznik nr 5 do ogłoszenia) dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 6 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru aplikacji GWA2014(EFRR), która jest dostępna na stronie: http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl. Ponadto warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dostarczenie do biura Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski:Ponadto warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie jest dostarczenie do Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski:

-3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały). Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną),

-wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

-wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:

-Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),

-uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS),

-Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych( załącznik nr 11 do ogłoszenia) -Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku ( załącznik nr 18 do ogłoszenia).

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy.

W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać podmioty z obszaru LSR w tym: gmina Augustów, gmina Płaska, miasto Augustów.

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

2. Jednostki organizacyjne jst. Posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego naboru, wsparciem będą objęte wyłącznie inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi).

Moc jednostkowa instalacji wytwarzających energię:

Elektryczną nie mniej niż – 32 400 kWh/rok

Cieplną nie mniej niż- 23 300 kWh/rok

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (załącznik nr 13) do niniejszego ogłoszenia.

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru, zawarte w Karcie Oceny Wniosku i Wyboru Operacji (załącznik nr 3 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 13,80 punktów z 69 punktów możliwych do zdobycia w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji). Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 20% maksymalnej liczby punktów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 161 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 448 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofiansowanie projektu (PDF 874 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1.Zasady rozpatrywania protestu określono w § 18 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze).

2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru pracownicy Biura udzielają informacji osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl

tel.: 87 643 11 44

Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie www.lgd-kanal.augustow.pl oraz do wglądu w Biurze Stowarzyszenia. Ponadto w biurze Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski” udostępniona jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia.

Linki

http://lgd-kanal.augustow.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/