8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (6)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 14.03.2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie” CEL 1 Edukacja i ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 14.03.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie” CEL 1 Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD 1.1. Cel szczegółowy: Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3.: Infrastruktura związana z opieką przedszkolną na projekty z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego) OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-004/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

3 miesiące

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie LGD „Brama na Podlasie” z siedzibą

ul. Ludowa 15

18 – 200 Wysokie Mazowieckie

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

w terminie od 01.03.2017 r. (godz. 7.30) do 14.03.2017 r. (godz. 15.00)Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”:2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR) wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;wersji nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) wniosku o dofinansowanie (PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami:Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLM).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zakres tematyczny operacji Kto może składać wnioski?Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015, poz. 2009 z póź.zm.). Obszar działania Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”: gmina Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Szepietowo, Nowe Piekuty, Czyżew, Ciechanowiec, Klukowo, Rudka, Brańsk, Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów, miasto Brańsk, miasto Wysokie Mazowieckie, miasto Zambrów. Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty dotyczące inwestycji z zakresu infrastruktury wychowania przedszkolnego, a poszczególne rodzaje projektów muszą być zgodne z rodzajami projektów wskazanymi w SZOOP RPOWP w odniesieniu do Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w tym:utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.Wychowanie przedszkolne należy rozumieć zgodnie z definicją rozdz.2 art.14 ustawy z dnia 7 wrześnie 1991 roku o systemie oświaty oraz, że inwestycje są możliwe wówczas, gdy interwencja EFS (Działanie 9.1) jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb w powyższym zakresie. Inwestycje w zakresie EFRR mają stanowić jedynie element uzupełniający interwencję EFS.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu LGD „Brama na Podlasie” (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 % z maksymalnej liczby – 17,40 pkt. Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać operacja wynosi 29,00 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 460 585,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załącznik Nr 2 regulamin

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik Nr 4 Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik Nr 1 Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1. Zasady rozpatrywania protestu określają Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 (Załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze);2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.kontakt bezpośredni:

p.o. Dyrektora Biura Iwona Wiernicka, Tel: 86 275 25 92 w. 38,

e-mail: i.wiernicka@bramanapodlasie.pl; biuro@bramanapodlasie.

Linki

http://www.bramanapodlasie.pl/konkursy/

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/