8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (67)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (67)

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.05.2018 do 30.05.2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu Działania 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego , OŚ PRIORYTETOWA VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej typ projekt..

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.05.2018 do 30.05.2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Ogłoszenie o naborze wniosków z zakresu Działania 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego , OŚ PRIORYTETOWA VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31.07.2018

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 15 do Ogłoszenia), dostępną na stronie:http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.

W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFRR) LGD Szlak Tatarski zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje o naborze.

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:

a) w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wybierając w GWA2014 (EFRR) nr naboru wniosku dotyczący przedmiotowego naboru tj. RPPD.08.06.00-IZ.00-20-021/18 Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;

b) ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Szlak Tatarski:

– trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej, wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR);

– wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

– trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku: oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (1 egzemplarz oryginał – załącznik nr 10 do Ogłoszenia), studium wykonalności/analiza wykonalności projektu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka, Szudziałowo; z wyłączeniem osób fizycznych.

Typ wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 z zakresu typu projektu 7 projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, w szczególności: prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków), budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów, dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.), dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej, konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia, zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

Kryteria wyboru projektów

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 12 i 13 do Ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 25,85 pkt. z maksymalnej liczby 47 pkt. przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Minimalny wkład własny Beneficjenta dla projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych; projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 552 049,04 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (PDF 488 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 153 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 746 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale – VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka tel. 85 711 50 50 e-mail: szlaktatarski@gmail.com

Linki

Strona główna

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/