8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (7)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (7)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2017 do 15.03.2017 Typ projektu nr 9 ( Rewitalizacja małej skali) - LGD- Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. PRZEDSIĘWZIĘCIE POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W. Informacje o naborze Termin rozs..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2017 do 15.03.2017

Typ projektu nr 9 ( Rewitalizacja małej skali) – LGD- Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017r

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsiul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.htmlw terminie od 28 lutego 2017r. (godz. 8.00) do 15 marca 2017r. (godz. 15.00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

– 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFRR),wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);

– wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

– wersji nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wniosku o dofinansowanie(PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami: Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF, uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLS).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD- Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

-Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

– Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– Organizacje pozarządowe,

– Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

– Kościoły i inne związki wyznaniowe,

– Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,

– Podmioty ekonomii społecznej,

– Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

– Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty realizowane na obszarze LGD N.A.R.E.W mające na celu:

– uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;

– ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;

– udostępnienie terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia , zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020- dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

(Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/index.php?wiad=912

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 47 pkt.Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 19 pkt.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% lub 95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 905 947,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia ( załącznik nr 2 ogłoszenia o naborze)

http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/index.php?wiad=912

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 5 ogłoszenia o naborze

http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/index.php?wiad=912

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 1 ogłoszenia o naborze

http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/index.php?wiad=912

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 ( Załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze); Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.Elżbieta Zaleska – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP

tel: 85 6505104; 601890187 e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl. Godziny pracy biura : pn-pt. 8.00 – 16.00

Linki

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/86-typ-9-rewitalizacja-malej-skali—stowarzyszenie-narew–narwianska-akcja-rozwoju-ekonomicznego-wsi.html