8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (8)

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (8)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 16.03.2017 Typ projektu nr 8 -Projekty z zakresu infrastruktury społecznej( infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)- LGD - Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. PRZEDSIĘWZIĘCIE..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 16.03.2017

Typ projektu nr 8 -Projekty z zakresu infrastruktury społecznej( infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową)- LGD – Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: INFRASTRUKTURA USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA OBSZARZE N.A.R.E.W.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017r

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

w terminie od 01 marca 2017r. (godz. 8.00) do 16 marca 2017r. (godz. 15.00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR),wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);

wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

wersji nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wniosku o dofinansowanie(PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami:

– Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF,

– uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLS).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD- Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

-Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

-Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. 2015, poz.2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty z zakresu infrastruktury, związanej z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową m.in.

przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa.

W zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia , zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

(Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) (DOCX 89 KB)

wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 50 pkt.Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 20 pkt. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia. Określa dokument Warunki udzielenia wsparcia –

(Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze). (PDF 657 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

584 077,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (PDF 657 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 153 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 609 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r; W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.Elżbieta Zaleska – Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP.

tel: 85 6505104; 601890187 e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.plGodziny pracy biura : pn-pt. 8.00 – 16.00.

Linki

http://www.stowarzyszenienarew.org.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1