8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.12.2017 do 21.12.2017 Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 15/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rze..

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.12.2017 do 21.12.2017

Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 15/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA I.2.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 9- Rewitalizacja małej skali, RPOWP 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie określono

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska

ul. Piłsudskiego 17

16-030 Supraśl

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:

  • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFRR. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
  • Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Puszcza Knyszyńska:

– trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały wraz z załącznikami), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 EFRR;

– trzech egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

– dwóch egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), wraz z załącznikami (tj. Analizą Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF oraz uproszczonym modelem finansowym/arkuszem kalkulacyjnym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego np. XLM), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD),

– oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska (załącznik nr 10 do Ogłoszenia o naborze).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, obejmującej gminy: Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, Gródek, Zabłudów, Juchnowiec Kościelny, Wasilków, Supraśl; z wyłączeniem osób fizycznych.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020 w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 9 – Rewitalizacja małej skali:

  • projekty mających na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
  • projekty mających na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
  • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji (Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze) oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi: 85% (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki Udzielenia Wsparcia (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 153 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady rozpatrywania protestu określa § 17 i 18 części 3 „Procedury oceny wniosków i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD”, stanowiącej załącznik nr 23 do Ogłoszenia o naborze.

W przypadku negatywnej oceny projektu dokonywanej przez IZ RPOWP, o której mowa w art. 53 ust.2 ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu za zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Po wyczerpaniu etapu przedsądowego postępowania odwoławczego Wnioskodawca może wnieść skargę zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658 z późn. zm.). Skargę należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozpatrzonego protestu, bezpośrednio do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel/ fax: (85) 710 88 50.

e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie LGD Puszcza Knyszyńska

https://rpo.wrotapodlasia.pl