8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.11.2016 do 05.12.2016 Typ projektu nr 7: Dziedzictwo kulturowe - LGD - Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, RPO Województwa Podlaskiego Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień 2017r. Mie..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.11.2016 do 05.12.2016

Typ projektu nr 7: Dziedzictwo kulturowe – LGD – Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, RPO Województwa Podlaskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

w terminie od 28.11.2016r. (godz. 8.00) do 05.12.2016 r. (godz. 15.00)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

  • 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFRR),wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna).
  • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie; wersji nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) wniosku o dofinansowanie(PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami:

– Analiza Wykonalności Projektu w formacie PDF,

– uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego ( np. XLM).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD- Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,

– spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

– instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty mające ma celu dbałość o obiekty zabytkowe obszaru LGD N.A.R.E.W., w tym:

– projekty inwestycyjne dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy ,przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków);

– budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego;

– dostosowanie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

– zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń ( np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.) dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;

– konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia;

– zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia , zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 % z maksymalnej liczby 42 pkt. Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 26 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia – (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

403 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 153 KB) (PDF 153 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 711 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020; Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Kontakt bezpośredni:

Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP Elżbieta Zaleska Tel: 85 6505104; 601890187 e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Linki

https://www.stowarzyszenienarew.org.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl