8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców (1)

8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 31.07.2017 Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 31.07.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typ projektu B: OPRACOWANIE STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM U PRACODAWCY, W TYM MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLEŃ I DORADZTWA W TYM ZAKRESIE ORAZ WDROŻENIE OPRACOWANEGO PROGRAMU (JEGO ELEMENTU).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 czerwca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 31 lipca 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru). W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Sposób składania wniosków

Jw.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe.Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, typem projektu B: Opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu).Realizacja programów przekwalifikowania, o których mowa w typie projektu B Poddziałania 8.6.1, oznacza opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu). Działaniami kwalifikowalnymi w ramach realizacji projektu są: działania o charakterze szkoleniowym i/lub doradczym z zakresu zarządzania wiekiem mającym na celu:1. opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu – w przypadku pracodawców, którzy nie posiadają opracowanej strategii zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu oraz 2. wdrożenie wybranego/ych elementu/ów (narzędzi) strategii zarządzania wiekiem – w przypadku pracodawców, którzy posiadają opracowaną strategię zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu. doposażenie / wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników / pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych (powyżej 50 r.ż).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 (PDF 397 KB) do Regulaminu konkursu .(pdf. 0,67 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 075 392,54 zł (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa i 54/100 złotych), w tym: • wsparcie finansowe EFS – 6 330 614,26 zł (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści tysięcy sześćset czternaście i 26/100 złotych); • wsparcie krajowe – 744 778,28 zł (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem i 28/100 złotych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 821 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (PDF 397 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 681 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 1 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (PDF 356 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (ZIP 3 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu (PDF 427 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (ZIP 2 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych (ZIP 2 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (PDF 647 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (PDF 581 KB)

Załącznik 11 Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na działania w ramach konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 (PDF 681 KB)do Regulaminu konkursu. (pdf. 1MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektów stanowią Załączniki nr 7 (ZIP 2 MB) (zip. 2,7 MB) i Załącznik 8 (ZIP 2 MB) (zip. 2,3 MB) do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 10 (PDF 581 KB) do Regulaminu konkursu. (pdf. 0,8 MB)

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Linki

http://www.rpo.malopolska.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://wup-krakow.pl/