8.6 Zdrowy i aktywny region / 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców

8.6 Zdrowy i aktywny region / 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 16.08.2017 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców. Informacje o n..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 16.08.2017

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

– osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

– poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Opracowanie i wdrożenie programów* ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe:

1. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, w tym pracujących w warunkach szkodliwych, ukierunkowane na kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,

2.działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy,

3. wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia,

4. działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników,

5. finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.

* pod pojęciem „Program” rozumie się: „Program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowany do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników przygotowany w oparciu o pogłębioną analizę opracowaną w zakresie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, który nie jest realizowany w formie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ)”

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu (PDF 581 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 420 097,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 581 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 233 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 602 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt (DOC 578 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załączniku nr 39 do Regulaminu konkursu (PDF 581 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia wraz z załącznikiem