8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.06.2016 do 30.06.2016 Konkurs nr RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16 ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działaniu 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP. Instyt..

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.06.2016 do 30.06.2016

Konkurs nr RPDS.08.06.00-IZ.00-02-121/16 ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działaniu 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP.

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17 kod pocztowy 50-412.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie http://generator-efs.dolnyslask.pl. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2020

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Wdrażania EFS

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Następnie wniosek taki powinien zostać złożony w systemie SOWA. Jednocześnie, najpóźniej do dnia zakończenia naboru, do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu SOWA papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami – jeśli dotyczy).

Logowanie do systemu SOWA będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty tj.:

 • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • jednostki samorządu terytorialnego w tym samorządowe jednostki organizacyjne,
 • spółdzielnie,
 • uczelnie,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • związki zawodowe,
 • organizacje pracodawców,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • szkoły,
 • placówki systemu oświaty,
 • inne jednostki organizacyjne systemu oświaty.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Rejestru Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej.

Ze wsparcia w ramach działania wyłączone jest finansowanie seminariów i konferencji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

37 298 000 PLN (środki UE)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Regulamin konkursu 8.6

załącznik-nr-1-wzór-karty-weryfikacji-technicznej1

załącznik-nr-2-wzór-karty-weryfikacji-technicznej-uzupełnionego-wniosku-o-dofinansowanie1

załącznik-nr-3-wzór-karty-oceny-formalnej

załącznik-nr-4-wzór-karty-oceny-merytorycznej-w-ramach-oceny-formalno-merytorycznej 04 05

załącznik-nr-5-wzór-deklaracji-bezstroności-i-poufności-do-weryfikacji-technicznej1

załącznik-nr-6-wzór-deklaracji-bezstroności-i-poufności-pracownika-IOK

załącznik-nr-7-wzór-deklaracji-bezstroności-i-poufności-eksperta

załącznik-nr-8-wzór-deklaracji-poufności-obserwatora

załącznik-nr-13-oświadczenie-dotyczące-stosowania-przepisów-PZP

załącznik-nr-14-oświadczenie-dotyczące-wydatków-inwestycyjnych

Wzór wniosku o dofinansowanie

załącznik-nr-9-zakres-wniosku-o-dofinansowanie-projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

załącznik-nr-10-wzor umowy EFS _ standardowa

załącznik-nr-11-wzor umowy EFS _dla PJB

załącznik-nr-12-Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej:

 • pife@dolnyslask.pl
 • pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
 • pife.legnica@dolnyslask.pl
 • pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Przejdź na stronę ogłoszenia