8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (1)

8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.03.2017 do 23.03.2017 Nabór wniosków na projekty na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne (upowszechnianie profilaktyki wykrywania raka piersi oraz szyjki macicy). Konkurs nr RPDS.08..

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.03.2017 do 23.03.2017

Nabór wniosków na projekty na rzecz wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne (upowszechnianie profilaktyki wykrywania raka piersi oraz szyjki macicy).
Konkurs nr RPDS.08.07.00-IP.02-02-231/17 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.
Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu:
w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA EFS RPDS
oraz
w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA EFS RPDS i opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku.
Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu:
osobiście do Punktu Informacyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, pokój nr 100 I piętro,
lub
za pośrednictwem kuriera na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
lub
za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.) na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7:30 do 15:30.
Zgodnie z art. 57 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska S.A.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty wyszczególnione w SZOOP RPO WD:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne jst;
– przedsiębiorcy;
– osoby prowadzące działalność gospodarczą;
– organizacje pozarządowe;
– podmioty ekonomii społecznej; podmioty lecznicze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu ogłoszony jest nabór na typ projektów 8.7.A., tj.: wdrożenie programów profilaktycznych, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.
Konkurs w ramach Działania 8.7 realizowany będzie na rzecz upowszechniania profilaktyki wykrywania raka piersi oraz szyjki macicy na obszarze subregionu wałbrzyskiego i legnicko-głogowskiego.
Projekty realizowane w ramach ogłoszonego naboru muszą wpisywać się w realizację założeń odpowiednio programu profilaktyki raka piersi/programu profilaktyki raka szyjki macicy.
Biorąc pod uwagę specyfikę projektów dotyczących profilaktyki nowotworowej IOK przewiduje, że w każdym subregionie (wałbrzyski i legnicko-głogowski) do dofinansowania zostanie wybrany tylko jeden projekt (zajmujący najwyższą pozycję na liście rankingowej) w ramach każdego z dwóch programów profilaktycznych.
Szczegółowy opis działań możliwych do realizacji w ramach konkursu zawiera Regulamin konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r., z późniejszymi zmianami. Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 000 001 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu stanowią załączniki nr 2, 3 oraz 4 do Regulaminu konkursu natomiast wzory decyzji o dofinansowanie projektu stanowią załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy/decyzji uzależnione jest od rodzaju podmiotu oraz od sposobu rozliczania wydatków w projekcie).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane
– telefonicznie – pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376
lub
– na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.

Linki

Strona internetowa Instytucji organizującej Konkurs