8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (1)

8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.10.2020 do 20.11.2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII – Integ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.10.2020 do 20.11.2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Nabór nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20
Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna
Działanie 8.9 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w:
– w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
– w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP – osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego tj.:
a) pracy z rodziną prowadzonej w szczególności w formie:
– asystentury rodzinnej, poprzez zatrudnienie nowych asystentów rodziny prowadzące od zwiększenia liczby asystentów,
– konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
– terapii i mediacji,
– specjalistycznego wsparcia np. w formie, profilaktyki uzależnień, profilaktyki prozdrowotnej, treningów ekonomicznych, zdobywania umiejętności społecznych itp.,
– usług dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
– pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego (w tym reprezentacja, jeśli jest niezbędna),
– grup wsparcia i grup samopomocowych, wsparcia realizowanego przez rodziny wspierające,
– podnoszenie kompetencji rodziców, w tym rodziców adopcyjnych i zastępczych,
b) pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wspieranie istniejących placówek w formie:
– opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
– specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie,
– pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, realizującej działania animacyjne
2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego:
a) pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, jak również wspieranie istniejących placówek w formie:
– opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
– specjalistycznej, w szczególności organizującej zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie,
– pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę realizującej działania animacyjne i socjoterapeutyczne
3. Wspieranie pieczy zastępczej w postaci:
a) pracy z rodziną, w tym konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, między innymi poprzez:
• poradnictwo i terapię dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci w niej umieszczonych,
• terapię rodziców naturalnych, np. w zakresie terapii dla sprawców przemocy w rodzinie itp.
b) usług dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w szczególności w zakresie reprezentowania dziecka, dochodzenia praw do świadczeń – zwłaszcza świadczeń alimentacyjnych,
c) finansowania spotkań dla rodzin mających na celu m.in. wymianę ich doświadczeń, zapobiegania izolacji, np. w formie grup wsparcia i grup samopomocowych.
4. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez:
a) poprawę dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej poprzez między innymi finansowanie zatrudnienia nowych koordynatorów zmierzające do zwiększenia liczby koordynatorów,
b) wspieranie restrukturyzacji placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (w celu zmniejszania liczby dzieci oraz podwyższenia wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria określone zostały w pkt. 4 regulaminu konkursu (PDF 2 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

94% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 076 252,51zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 704 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 234 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.6 regulaminu konkursu (PDF 2 MB)

Pytania i odpowiedzi

wup@wup-rzeszow.pl
Wydział Integracji Społecznej EFS
tel. 17 743 28 22, 17 85 09 255
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, tel. 17 858 14 90

Linki

www.rpo.podkarpackie.pl