9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (6)

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.03.2017 do 18.04.2017 Konkurs ogłaszany jest na Integrację społeczną i aktywizację zawodową osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięci..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.03.2017 do 18.04.2017

Konkurs ogłaszany jest na Integrację społeczną i aktywizację zawodową osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);
 • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy w ramach współpracy międzysektorowej

W ramach ww. typu projektu możliwe będzie zastosowanie następujących działań wynikających z potrzeb grupy docelowej oraz celu projektu, np.:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji,
 • zastosowanie Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w przypadku osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy,
 • wsparcie w ramach CIS i KIS:

– usługi reintegracji społecznej i zawodowej świadczone przez CIS i KIS,

– tworzenie miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących lub nowo powstających CIS i KIS,

 • realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym mających na celu nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:

– działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

– działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu),

– praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania).

 • realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym mających na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, np.:

– prace społecznie użyteczne,

– staże zawodowe, praktyki zawodowe,

– subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy),

– poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową,

– zatrudnienie wspierane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego,

 • realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, np.:

– sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia do poziomu policealnego włącznie,

– kursy i szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,

 • realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, o ile będą one bezpośrednio związane z osiągnięciem celów przypisanych do ścieżki reintegracji i/lub kontraktu socjalnego, mających na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

– finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

– skierowania i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,

– udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

– udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych,

 • zastosowanie działań uzupełniających w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia w zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej, np.:

– sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,

– sfinansowanie kosztów dojazdu,

– zapewnienie usług asystenckich.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 dla projektów OPS i PCPR 80% (jedynie UE);  dla pozostałych projektów 95% (= 80% UE + 15% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,3310 to 31 886 987,50 PLN. Łączna wartość dofinansowania (EFS + budżet państwa) jest uzależniona od rodzaju Wnioskodawcy, którego projekt zostanie skierowany do dofinansowania.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (publikacja 22.02.2017)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 22.02.2017)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 22.02.2017)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt. w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt)
 • ;w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);
 • w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Działania 9.2

Linki

Ogłoszenie o naborze zamieszczonym na stronie instytucji organizującej konkurs