9.1 Aktywizacja zawodowa (2)

9.1 Aktywizacja zawodowa (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2018 do 28.12.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działanie 9.1: „Aktywizacja zawodowa” Konkurs otwarty nr RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/18 Informacje o naborze Termin rozstrzy..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.10.2018 do 28.12.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach Działanie 9.1: „Aktywizacja zawodowa”

Konkurs otwarty nr

RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Obywatelska 4

20-092 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie określonym w pkt 1, w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot uprawniony do prowadzenia na terenie Polski pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES, tj.:

– powiatowe urzędy pracy,

– podmioty akredytowane do prowadzenia na terenie Polski pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES,

– Ochotnicze Hufce Pracy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania sieci EURES w zakresie realizacji ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno – gospodarczych regionu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (DOCX 2 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 073 790,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny Regulamin konkursu z 26 września 2018 r. (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 247 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zalacznik_nr_5_ (DOCX 4 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

407 379,00 zł

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa informacje udzielane są pod
nr tel. (81) 46 35 363 lub 605 903 491
oraz drogą elektroniczną pod adresem punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

Linki

Niezbędne dokumenty do przedmiotowego konkursu dostępne na:

https://rpo.lubelskie.pl/wup/nabor-1781-9_1_aktywizacja_zawodowa.html