9.1 Aktywna integracja / 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT PŁN (103/17)

9.1 Aktywna integracja / 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT PŁN (103/17)

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.03.2017 do 19.04.2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny Konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-10..

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.03.2017 do 19.04.2017

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny

Konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/,
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn. zm);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1541).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta -wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

  • opartych o samopomoc i wolontariat,
  • środowiskowych,
  • prozatrudnieniowych,
  • edukacyjnych.

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 293/171/V/2017 z dnia 14.02.2017 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% dofinansowania

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 267 280,96 PLN 2 601 542,59 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu [803,1kB] pdf

Wzór umowy o dofinansowanie projektu_ryczałt [573,8kB] pdf

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm).
Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17 na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.