9.1 Aktywna integracja / 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs (154/17)

9.1 Aktywna integracja / 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs (154/17)

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.04.2017 do 24.05.2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Konkurs nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17 Ogłoszenie..

PLANOWANY data naboru wniosków od 24.04.2017 do 24.05.2017

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Konkurs nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm);
 2. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1212 z późn.zm.).
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta -wniosku o dofinansowanie projektu). Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną. Jeżeli projekt realizowany jest przez podmiot nieposiadający osobowości prawnej powinien on zostać wykazany w pkt. A4 jako realizator projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych,z uwzględnieniem realizacji Programu Aktywizacji i Integracji – PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową.
 • Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
 • Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów, w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.:
  • Centrum Integracji Społecznej,
  • Klubu Integracji Społecznej.
 • Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

W ramach konkursu nie dopuszcza się możliwości składania projektów na tworzenie nowych Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 111 78 377,73 PLN 2 590 705,88 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie_ryczałt

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm).
Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:
032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194
032 77 40 418.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020