9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT (1)

9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.05.2017 do 15.05.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonyc..

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.05.2017 do 15.05.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”

Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017

Miejsce składania wniosków

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

  • osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź Pokój 1.03, 1.04, I piętro

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz formie elektronicznej (w formacie xls lub xlsx) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej
  • podmioty ekonomii społecznej
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to:

1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,

b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,

c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

Wsparcie w projekcie powinno być kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.Regulamin_konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85,00% – projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR), 95,00% – pozostałe projekty.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

26 523 330,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procesu negocjacji oraz potwierdzającym tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową

Załącznik nr 5 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Załącznik nr 6 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Załącznik nr 7 Wzór karty oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Załącznik nr 8 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych

Załącznik nr 9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)

Załącznik nr 11 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Załącznik nr 12 Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu

Załącznik nr 13 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Załącznik nr 14 Wzór stanowiska negocjacyjnego

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi zamieszczane są w zakładce Cżesto zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl

Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:

  • w zakresie oceny formalno-merytorycznej:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Punkt Informacyjny EFS

Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00

ul. Wólczańska 49 90-608 Łódź,pok. 1.03 i 1.04

telefon: (42) 638 91 30/39 fax: (42) 636 77 97

e-mail: rpo@wup.lodz.pl

  • w zakresie oceny strategicznej:

Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

al. Kościuszki 59/61 (VI p.)90-514 Łódź

telefon: (42) 233 54 90 fax: (42) 233 54 97

e-mail: biuro@lom.lodz.pl

Linki

www.rpo.wup.lodz.pl