9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź (1)

9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe / 9.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź (1)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.1.3...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/18 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.1.3…