9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (2)

9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.06.2016 do 01.07.2016 Nabór wniosków na projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnic..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.06.2016 do 01.07.2016

Nabór wniosków na projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich rodzin.
Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu:
w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA EFS RPDS
oraz
w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA EFS RPDS opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku.
Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu:
– osobiście w Punkcie Informacyjnym IOK (DWUP), tj. pokoju nr 100 I piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
lub
– kurierem lub pocztą na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy DWUP, tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:
– Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, Ośrodki Kuratorskie / Ministerstwo Sprawiedliwości;

– Organy prowadzące Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Naboru dotyczy projektów; składanych w ramach typu operacji 9.1.B., tj. projektów na rzecz integracji społeczno – zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich rodzin,
obejmujących następujące formy wsparcia:

1)Wsparcie dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii:

a) Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe) – jako element uzupełniający projekt;
b) Poradnictwo psychospołeczne, w tym m.in.:
– integracja i budowanie partnerstwa w grupie,
– stres i metody radzenia sobie z nim,
– agresja i metody radzenia sobie z nią.
c) Treningi kompetencji i umiejętności społecznych, w tym m.in.:
– treningi w zakresie edukacji mediacyjnej i rozwiązywania konfliktów;
– treningi postaw asertywnych;
– treningi w zakresie autoprezentacji;
– treningi z zakresu zasad współżycia społecznego;
– treningi w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego;
– trening zarządzania budżetem domowym i oszczędzania;
– treningi z zakresu koncentracji uwagi.
d) Socjoterapia;
e) Zajęcia o charakterze terapeutycznym;
f) Coaching, mentoring, tutoring;
g) Poradnictwo / treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym;
h) Warsztaty z zakresu umiejętności znajdowania zatrudnienia;
i) Poradnictwo prawne i rodzinne – jako element uzupełniający projekt;
j) Warsztaty motywacyjne i aktywizujące do podjęcia pracy i zmiany swojej sytuacji;
k) Doradztwo zawodowe;
l) Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości prowadzone lub współprowadzone przez praktyków;
m) Zajęcia z zakresu zawodoznawstwa (w tym możliwość uczestnictwa w spotkaniach poza terenem placówki u konkretnego pracodawcy);
n) Kursy i szkolenia zawodowe, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
o) Staże, praktyki zawodowe, zatrudnienie, subsydiowane zatrudnienie, prace społecznie użyteczne;
p) Pośrednictwo pracy (w tym tworzenie banku ofert pracy);
q) Pomoc w znajdowaniu zatrudnienia, np. poprzez wykorzystanie usług trenera pracy;
r) Wolontariat.
Instrumenty wskazane w punktach: od a) do i) oraz r) to usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym.
Instrumenty wskazane w punktach: od j) do q) to usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym.
2) Wsparcie dla rodziny (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia grupie docelowej):
a) Treningi kompetencji wychowawczych;
b) Treningi radzenia sobie z sytuacją bezradności życiowej oraz wychowawczo – opiekuńczej;
c) Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe) – jako element uzupełniający projekt;
d) Grupy wsparcia/grupy samopomocowe;
e) Wolontariat (wspólnie z grupą docelową);
f) Pomoc w nawiązaniu współpracy z podmiotami pomocowymi (pomoc społeczna, instytucje rynku pracy, etc.);
g) Poradnictwo prawne i rodzinne – jako element uzupełniający projekt.
Instrumenty skierowane na wsparcie dla rodziny to usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami.
Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżetu państwa) wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi: 24 726 004,00 PLN. Ogólna alokacja na konkurs może zostać zwiększona o środki z budżetu państwa w maksymalnej wysokości 10%.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie stanowią załączniki nr 4, 5 oraz 6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.dwup.pl.
Pytania indywidualne można kierować na adres:
promocja@dwup.pl
lub
telefonicznie: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376.
Zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, prowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na temat spotkań dostępnymi na stronie www.rpo.dwup.pl

Linki

www.rpo.dwup.pl

Przejdź na stronę ogłoszenia