9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (6)

9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.08.2017 do 20.09.2017 Nabór wniosków na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich,..

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.08.2017 do 20.09.2017

Nabór wniosków na projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich rodzin.

Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-254/17

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS RPDS.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:
– Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, Ośrodki Kuratorskie/ Ministerstwo Sprawiedliwości;
– organy prowadzące Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór projektów realizowanych w ramach typu operacji 9.1.B., tj. projektów na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich rodzin, obejmujących następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii:
a. Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe) – jako element uzupełniający projekt;
b) Poradnictwo psychospołeczne, w tym m.in.:
• integracja i budowanie partnerstwa w grupie,
• stres i metody radzenia sobie z nim,
• agresja i metody radzenia sobie z nią.
c. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych, w tym m.in.:
• treningi w zakresie edukacji mediacyjnej i rozwiązywania konfliktów,
• treningi postaw asertywnych;
• treningi w zakresie autoprezentacji;
• treningi z zakresu zasad współżycia społecznego;
• treningi w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego;
• trening zarządzania budżetem domowym i oszczędzania;
• treningi z zakresu koncentracji uwagi.d. socjoterapia;
e. zajęcia o charakterze terapeutycznym;
f. coaching, mentoring, tutoring;
g. poradnictwo/ treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym;
h. warsztaty z zakresu umiejętności znajdowania zatrudnienia;
i. poradnictwo prawne i rodzinne – jako element uzupełniający projekt;
j. warsztaty motywacyjne i aktywizujące do podjęcia pracy i zmiany swojej sytuacji;
k. doradztwo zawodowe;
l. warsztaty z zakresu przedsiębiorczości prowadzone lub współprowadzone przez praktyków;
m. zajęcia z zakresu zawodoznawstwa (w tym możliwość uczestnictwa w spotkaniach poza terenem placówki u konkretnego pracodawcy);
n. kursy i szkolenia służące podniesieniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji ;
o. staże, praktyki zawodowe, zatrudnienie, subsydiowane zatrudnienie, prace społecznie użyteczne;
p. pośrednictwo pracy (w tym tworzenie banku ofert pracy);
q. pomoc w znajdowaniu zatrudnienia, np. poprzez wykorzystanie usług trenera pracy;
r. wolontariat.
Instrumenty wskazane w punktach: od a) do i) oraz r) to usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym.
Instrumenty wskazane w punktach: od j) do q) to usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym.
2. Wsparcie dla rodziny (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia grupie docelowej):
a. treningi kompetencji wychowawczych;
b. treningi radzenia sobie z sytuacją bezradności życiowej oraz wychowawczo – opiekuńczej;
c. poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe)- jako element uzupełniający projekt;
d. grupy wsparcia/grupy samopomocowe;
e. wolontariat (wspólnie z grupą docelową);
f. pomoc w nawiązaniu współpracy z podmiotami pomocowymi (pomoc społeczna, instytucje rynku pracy, etc.);
g. poradnictwo prawne i rodzinne – jako element uzupełniający projekt.
Instrumenty skierowane na wsparcie dla rodziny to usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu uchwałą nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020z dnia 6 maja 2015 r., z późniejszymi zmianami. Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 571 696 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu stanowią załączniki nr 2, 3 i 4 do Regulaminu konkursu natomiast wzory decyzji o dofinansowanie projektu stanowią załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy/decyzji uzależnione jest od rodzaju podmiotu oraz od sposobu rozliczania wydatków w projekcie).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane telefonicznie – pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376 lub na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.
Odpowiedzi te są dodatkowo zamieszczane na stronie www.rpo.dwup.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.
Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dwup.pl.

Linki

Informacja o naborze na serwisie internetowym IOK