9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (8)

9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (8)

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.04.2018 do 30.10.2018 Nabór wniosków na projekty OPS i PCPR na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej. Konkurs n..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.04.2018 do 30.10.2018

Nabór wniosków na projekty OPS i PCPR na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.
Konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-293/18*
* – Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby konkursu przez konkurs horyzontalny rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie przeznaczony dla wszystkich Beneficjentów przewidzianych do aplikowania w Działaniu 9.1 A (pierwszy typ operacji) – obejmujący projekty realizowane na obszarze województwa dolnośląskiego (brak podziału środków w ramach konkursu na ZIT i OSI).
Konkurs został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2018 – Marzec 2019

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS RPDS

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego /jednostki organizacyjne pomocy społecznej – tj. Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, których siedziba i obszar działania mieści się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na pierwszy typ projektów realizowanych w ramach operacji 9.1.A., tj.: kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:
a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in.:
– praca socjalna (jako element projektu); specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym (jako element projektu);
– organizowanie i finansowanie uczestnictwa w świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
– usługi społeczne wspierające osoby z niepełnosprawnością (wyłącznie pod warunkiem, gdy ich udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu) (np. usługi asystenckie, tłumacza, przewodnika osoby niewidomej);
– organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera, coacha;
– organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), mediatorów (wsparcie uruchamiane wyłącznie w zakresie, w jakim ich zatrudnienie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu);
– pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych, w tym osób opuszczających pieczę zastępczą oraz bezdomnych;
– organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy;
– organizacja i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym;
– organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub lub grupę;
– organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej treningi ;
– organizacja i finansowanie interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej (wyłącznie pod warunkiem, gdy ich udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotowi na rynek pracy;
– organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;
– organizacja i finansowanie usług integracyjnych obejmujących edukację społeczną i obywatelską (jako element projektu);
– kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych.

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, m.in.:
– uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej; uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej; praktyka zawodowa lub staż (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba bezrobotna); uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej poprzez finansowanie zajęć (w zakresie niefinansowanym przez PFRON);
– organizacja i finansowanie usług wspierających aktywizację zawodową, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego;
– prace społecznie użyteczne (koszty prac społecznie użytecznych finansowane z Funduszu Pracy i/lub JST stanowią zawsze wkład własny w projekcie);
– subsydiowane zatrudnienie; wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, w tym specjalistyczne wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem);
– poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
– zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby z niepełnosprawnością przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy;
– skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ; skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego (z wyłączeniem studiów wszystkich stopni), mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowanie zawodowe (po konsultacji z właściwym powiatowym urzędem pracy w przypadku, gdy klientem jest osoba bezrobotna);
– kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy.

OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej.
Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji.

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, m.in.:
– skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych;
– sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób pozostających lub opuszczających pieczę zastępczą; organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. broker edukacyjny, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne).

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy:
– skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób;
– skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
– skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
– skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
– sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością.

Instrumenty aktywizacji zdrowotnej mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i/lub edukacyjnej.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r., z późniejszymi zmianami. Kryteria stanowią załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 5 868 820 EUR (24 455 373 PLN), w tym:
Dla I rundy konkursu: 2 968 820 EUR (12 371 073 PLN)
Dla II rundy konkursu: 580 000EUR (2 416 860 PLN)
Dla III rundy konkursu: 580 000EUR (2 416 860 PLN)
Dla IV rundy konkursu: 580 000EUR (2 416 860 PLN)
Dla V rundy konkursu: 580 000EUR (2 416 860 PLN)
Dla VI rundy konkursu: 580 000EUR (2 416 860 PLN)
Alokacja podana w ogłoszeniu została przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 27.02.2018 r. (1 euro = 4,1670 PLN).

Mając na uwadze fakt, iż alokacja w ramach Programu określona jest w Euro, dla prawidłowego określenia ww. limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej IOK zastrzega możliwość zmiany kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w wyniku zmiany kursu walutowego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu stanowią załączniki nr 2, i 3 do Regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy uzależnione jest od rodzaju podmiotu oraz od sposobu rozliczania wydatków w projekcie).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane
– telefonicznie
– pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376
lub
– na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl.
Odpowiedzi te są dodatkowo zamieszczane na stronie internetowej IOK w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.
Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej IOK.

Linki

adres strony internetowej IOK