9.1 Aktywna integracja (RPO Małopolskiego) / 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (1)

9.1 Aktywna integracja (RPO Małopolskiego) / 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 10.05.2017 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o do..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 10.05.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu (z wyłączeniem ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie):

 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorcy
 • ochotnicze hufce pracy

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w konkursie są:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 wsparcie kierowane do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest możliwe, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

IOK zaleca, aby działania przewidziane dla środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stanowiły uzupełnienie wsparcia kierowanego do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

W projektach realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 RPO WM możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem, takich jak:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;
 • usługi aktywnej integracji;
 • wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej;
 • wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ;
 • wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ;
 • usługi społeczne

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu (Podrozdział 2.3).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 65 347 147,23 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 883 KB),

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu;

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 , 8 i 9 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym sięo dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: pon. 8:00–18:00, wt. – pt. 8:00–16:00:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel.: (12) Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, Tel.: (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, Tel.: (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl.
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, Tel.: (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63 (14) 628 88 12, (14) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego