9.1 Aktywna integracja (RPO Małopolskiego) / 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (2)

9.1 Aktywna integracja (RPO Małopolskiego) / 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2019 do 25.09.2019 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integr..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2019 do 25.09.2019

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A – kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to: luty 2020 r. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Miejsce składania wniosków

Instytucją ogłaszającą konkurs jest MCP, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 30 czerwca 2019 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 25 września 2019 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego, należące do poniższego katalogu:

a) organizacje pozarządowe,

b) podmioty ekonomii społecznej,

c) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,

d) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

e) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

f) przedsiębiorcy,

g) ochotnicze hufce pracy.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

1) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

2) środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją,

3) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

W projektach możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem, takich jak:

1) identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;

2) usługi aktywnej integracji, w tym:

a) inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat;

b) usługi asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby opuszającej zakład karny w procesie reintegracji, opiekuna usamodzielnienia, asystenta rodziny;

c) subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;d) zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy;

e) poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;

f) trening kompetencji i umiejętności społecznych;

g) poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

h) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;

i) usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej;

j) działania mające na celu usamodzielnienie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii;

k) oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne,

l) inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym);

3) wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, udzielane na stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach lub poprzez tworzenie nowych podmiotów;

4) wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, poprzez zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ (z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji) lub wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie tych osób do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;

5) wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ poprzez wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;

6) usługi społeczne:

a) wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań wspomaganych poprzez tworzenie miejsc w nowo utworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych;

b) usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;

c) usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych form wsparcia wskazane zostały w Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 19 321 455,56 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 698 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf, 480 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 239 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 598 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 165 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 294 KB)

Załącznik 1 do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów – Karta oceny formalno-merytorycznej (.pdf, 384 KB)

Załącznik 2abc do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów – Oświadczenia (.pdf, 313 KB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 246 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 526 KB)

Załączniki do Umowy standardowej (.zip, 620 KB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 506 KB)

Załączniki do Umowy ryczałtowej (.zip, 620 KB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie (.pdf, 297 KB)

Załącznik 4 do Umowy o partnerstwie – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 237 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz z wzorem protestu (.pdf, 246 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów dotyczących RPO WM opracowany dla projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (.pdf, 182 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 865 KB)

Załącznik 13 Oświadczenie o rzetelności (.pdf, 107 KB)

Załącznik 14 Dokumenty do umowy (.pdf, 101 KB)

Załącznik 1ab do Dokumentów do umowy – Oświadczenia małżonka Wnioskodawcy (.pdf, 191 KB)

Załącznik 15 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową (.pdf, 81 KB)

Załącznik 16 Lista powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi (.pdf, 115 KB)

Załącznik 17 Model mieszkań chronionych i wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie (.pdf, 308 KB)

Załącznik 18 Model mieszkań chronionych i wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie (.pdf 340 KB)

Załącznik 19 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach EFS (.pdf 242 KB)

Załącznik 20 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej (.pdf 285 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 526 KB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 506 KB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie (.pdf, 297 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana jest w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

  1. Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941, Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;
  2. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;
  4. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;
  5. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl), a także na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).