9.1 Infrastruktura zdrowia (1)

9.1 Infrastruktura zdrowia (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.04.2017 do 31.12.2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowia, mający na celu zwiększenie dostępności do wyso..

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.04.2017 do 31.12.2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowia, mający na celu zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej.

Numer naboru: RPZP.09.01.00-IZ.00-32-001/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Podmioty, o których mowa powyżej muszą spełniać następujące warunki:

  1. posiadać umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
    w zakresie zbieżnym z zakresem projektu;
  2. zobowiązać się do posiadania takiej umowy najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu w przypadku projektu przewidującego rozwój działalności medycznej lub zwiększenie potencjału w tym zakresie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach naboru wspierany będzie następujący typ projektu:
  • Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), przebudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia,
  • Zakup wyrobów medycznych zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie (w tym sprzętu komputerowego) oraz innego wyposażenia niezbędnego do realizacji celów projektu możliwy jest wyłącznie jako element projektu.

2. Zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności w zakresie zakupu wyrobów medycznych, muszą być uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt (wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry wyrobu medycznego muszą być adekwatne do zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzania oferty medycznej, odpowiadać na zidentyfikowane deficyty podaży świadczeń).

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

155 628 605,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11100

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020