9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych / 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych / 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 20.12.2016 Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2016 do 20.12.2016

Zarząd Województwa Lubuskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć Wniosków w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(Punkt Przyjęć Wniosków w holu na parterze)

lub w:

Wydział Zamiejscowy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp.

(Sekretariat)

UWAGA!

Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej (w 1 egzemplarzu).

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie określa IZ RPO-L2020 w drodze uchwały ZWL i publikuje na Portalu Funduszy Europejskich.

Wersja elektroniczna

Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić w systemie LSI2020 formularz wniosku o dofinansowanie oraz umieścić wymagane przez IZ RPO-L2020 dokumenty/załączniki (załączane dokumenty należy wpisać do Listy załączników, znajdującej się na ostatniej stronie formularza wniosku o dofinansowanie).

Dokumenty (formularz wniosku wraz z załącznikami) wypełnione i podpisane przez Beneficjenta oraz sporządzone przez właściwe urzędy lub instytucje (np.: zaświadczenia, odpisy) należy umieścić w systemie LSI2020 w formie skanu (Studium wykonalności może być umieszczone w systemie LSI2020 bez podpisów – w formacie pdf).

Dokumenty te powinny być tożsame z dostarczoną przez Beneficjenta wersją papierową.

W systemie LSI2020 należy także umieścić aneks obliczeniowy w formie arkusza kalkulacyjnego, stanowiącego część Studium wykonalności – nie jest wymagane dostarczenie tego arkusza w wersji papierowej. Aneks obliczeniowy umieszczony w systemie LSI2020 musi umożliwić weryfikację poprawności dokonanych wyliczeń (odblokowane formuły). Ponadto, powinien zawierać wydzieloną część zawierającą założenia będące podstawą wyliczeń. Nie jest zasadne umieszczanie w formułach wyliczeń wartości liczbowych „dopisywanych” do treści formuł (np. odręczne „dopisywanie” stawki VAT itp.).

Po wysłaniu przez Beneficjenta dokumentów do IZ RPO, system LSI2020 nadaje automatycznie nr referencyjny wniosku oraz generuje i przesyła do Beneficjenta potwierdzenie złożenia formularza wniosku wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu LSI2020.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji elektronicznej nie będą podlegały ocenie/nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Wersja papierowa

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia jednego papierowego egzemplarza formularza wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Wniosek w wersji papierowej powinien być tożsamy z wersją złożoną za pośrednictwem systemu LSI2020. S

posób wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu określa Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – 5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Formularz wniosku wypełniony odręcznie i/lub w języku obcym, nie wypełniony na wymaganym formularzu (wzorze) nie będzie rozpatrywany.

Ponadto, wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej nie będą podlegały ocenie/nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście,

do Punktu Przyjęć wniosków IZ RPO-L2020, nie później niż w dniu zakończenia naboru wniosków.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

jednostki samorządu terytorialnego (JST),

związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,

jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

jednostki administracji rządowej,

kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,

samorządowe instytucje kultury,

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

towarzystwa budownictwa społecznego.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Beneficjentów. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki ZIT MOF Gorzowa Wlkp. oraz ZIT MOF Zielonej Góry.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs dotyczy Poddziałania 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT określonego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020.

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, obejmujących:

 • adaptację, tj. modernizację, remont, renowację budynków, znajdujących się na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej
 • tylko jako element projektu), uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu).

Zakres rzeczowy projektu rewitalizacyjnego aplikującego o środki w ramach przedmiotowego konkursu nie może obejmować działań, mających na celu tworzenie terenów inwestycyjnych, polegających, w szczególności, na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.: drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne. Niniejsze wyłączenie związane jest z dostępnością środków przewidzianych na tego typu zadania w ramach Działania 1.3 „Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych”.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 33/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), które zostały zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Działania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

 • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) oraz
 • uzyskał co najmniej 50% pkt możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

Stopa bezrobocia rejestrowanego występująca w powiecie, na terenie którego zlokalizowany jest obszar zdegradowany powinna przekraczać stopę bezrobocia występującą w województwie lubuskim, tj.: 10,6%.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 133 333,32 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

regulamin konkursu (PDF 905 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 971 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy o dofinansowanie (PDF 850 KB)

wzór umowy grantowej (PDF 796 KB)

wzór umowy zaprojektuj i wybuduj (PDF 868 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, w celu sprawdzenia złożonego wniosku aplikacyjnego, w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.

Protest nie przysługuje natomiast od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych lub niepoprawienia oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny.

Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):

 1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
 2. oznaczenie Wnioskodawcy,
 3. numer wniosku o dofinansowanie projektu,
 4. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
 5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa powyżej, w zakresie pkt 1–3 i 6.

Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie.

Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia.

Właściwa instytucja, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:

 • treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem,
 • w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Mając na uwadze prawidłowość doręczeń korespondencji w przedmiocie procedury odwoławczej Wnioskodawca powinien poinformować IZ RPO-L2020 o zmianie adresu jego siedziby (zamieszkania).

W przypadku nieuwzględnienia protestu Wnioskodawca może wnieść w tym zakresie skargę do sądu administracyjnego.

Skarga, jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnej ponownej ocenie projektu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów uwzględnionych w rozstrzygniętym proteście.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków.

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt:

telefoniczny:

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

Wydział Informacji i Promocji: 68 4565 110, 111,119

Departament Programów Regionalnych,

Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych: 68 4565 117, 118, 127, 145, 146, 154.

osobisty w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr B.2, B.10, B.14),

Departamentu Programów Regionalnych

Wydziału Kontraktacji Inwestycji Publicznych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 24, 54, 55)

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020.

Przejdź na stronę ogłoszenia