9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (2)

9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (2)

AKTUALNY data naboru wniosków od 07.06.2019 do 30.09.2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 07.06.2019 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/19 w..

AKTUALNY data naboru wniosków od 07.06.2019 do 30.09.2019

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 07.06.2019 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 7 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 7 czerwca 2019 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Ponadto Studium wykonalności (część opisową i obliczeniową) oraz Załącznik nr 19, należy złożyć także w wersji elektronicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący przebudowy i rozbudowy budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakupu niezbędnego wyposażenia.

Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów (PDF 724 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przy ewentualnym współfinansowaniu z budżetu państwa lub innych źródeł wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 26 860 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 548 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 976 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres natalia.kantecka@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. [61 626 71 11] lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020