9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (1)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.12.2016 do 27.01.2017 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ogłasza nabór nr 1/2017 na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego. Inform..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.12.2016 do 27.01.2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ogłasza nabór nr 1/2017 na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie wskazano

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
ul. Warszawska 51 lok. 7
17-312 Drohiczyn

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014EFS), która jest dostępna na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 29.12.2016 r. od godziny 8:00 do 27.01.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w terminie od 29.12.2016 r. od godziny 8:00 do 27.01.2017 r. do godziny 15:00:

 1. 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z załącznikami tj.:
  a) 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia)
  b) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Wnioskodawcą lub Partnerem zaangażowanym w realizację operacji jest organizacja pozarządowa”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
  c) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu”, dołącza 1 egzemplarz zaświadczenia o udzielonym doradztwie wydanego przez pracownika biura LGD, oryginał lub kopia poświadczona z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.
 2. 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.
 3. 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym.

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej odpadną na ocenie wstępnej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

1) instytucje pomocy i integracji społecznej:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

2) podmioty ekonomii społecznej:

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
 • podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

3) jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.:

Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:

a) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, np.:

 • działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
 • działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);
 • rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego

b) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, np.:

 • staże zawodowe, praktyki zawodowe;
 • subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy); poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;
 • zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;
 • sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia.

c) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej), np.:

 • realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);
 • nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, np.:

 • udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;
 • udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru operacji zgodne z Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” stanowiące Załącznik nr 13 do Ogłoszenia.

W ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 60 pkt.

W ramach przedsięwzięcia 3.2.1 Projekty aktywności lokalnej warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 80 pkt.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1) Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%; 2) Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych; 3) Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w poszczególnych przedsięwzięciach wynosi: a) 1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież – 300 000 PLN; b) 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej – 500 000 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1) Całkowita kwota środków w ramach EFS przeznaczonych na nabór wynosi: 1 800 000,00 PLN; 2) W ramach niniejszej kwoty zostały wyodrębnione środki na dwa przedsięwzięcia: a) 1.1.2 Programy aktywności lokalnej wspierające dzieci i młodzież – 300 000,00 PLN; b) 3.2.1 Projekty Aktywności Lokalnej – 1 500 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem wniosków informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel./fax 85 655 77 06, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl.

Biuro czynne: pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30.

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”