9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (141)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (141)

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.05.2019 do 28.05.2019 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 2/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, CEL I.1. Integracja i aktywizacja sp..

PLANOWANY data naboru wniosków od 13.05.2019 do 28.05.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020,

CEL I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska,

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych; typ projektu nr 10, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-030/19

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 88 50, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:

1. w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS); wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFS, tj. w wersji nie starszej niż 2.1.1., wybierając właściwy nr naboru; co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

2. w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:

– 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały); wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

– 2 egzemplarze wydrukowanego Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

– 2 Oświadczenia do LGD (załącznik do Ogłoszenia), składane przez Wnioskodawcę oraz Partnera/ów, o ile dotyczy,

– do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

  • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
  • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,
  • jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
  • podmioty ekonomii społecznej
  • organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1 RPO WP, tj.:

Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

10a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m. in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.

10b) Wsparcie rodzin (w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne i poradnictwo rodzinne specjalistyczne, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapia dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, grupy wsparcia lub grupy samopomocowe.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1.610.000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS (PDF 2 MB)

Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi (PDF 1 MB)

Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach Oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 LGD Puszcza Knyszyńska (https://www.puszczaknyszynska.org/lokalna-strategia-rozwoju-2014-2020,5364.html)

Pytania i odpowiedzi

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – dostępne na stronie www.puszczaknyszynska.org oraz w biurze LGD Puszcza Knyszyńska.

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńskaul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 710 8850email: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze); www.puszczaknyszynska.org

Linki

www.puszczaknyszynska.org

www.rpo.wrotapodlasia.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl