9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (15)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (15)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 20.04.2017 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 6, Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska, RPO Województwa Podlaskiego Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu - Miejsce..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 20.04.2017

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 6, Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, RPO Województwa Podlaskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 7 108 850, od piątku do czwartku w godzinach 8.00-16.00.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:

1. W wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)); wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) wybierając właściwy nr naboru w GWA2014 (EFS) dotyczący przedmiotowego naboru; tj. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-016/17. Co do zasady po godzinie 15.00 w dniu 20 kwietnia 2017r. nie będzie możliwe przesłanie wniosku.

2. W wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:

  • 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały),
  • wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
  • oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia),
  • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym(CD/ DVD).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszary realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

1. Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

a) instytucje pomocy i integracji społecznej:

i) jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

ii) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

iii) inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

b) podmioty ekonomii społecznej:

i) przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;

ii) podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

iii) organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

iv) podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

c) jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące wskazanego w SZOOP: typu projektu nr 6 w ramach Działania 9.1 RPO WP na lata 2014-2020.

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty w ramach których realizowane będą Programy aktywności lokalnej. Jest to wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:

6a) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;

6b) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;

6c) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);

6d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji 31 punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowią załącznik do Ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

294 120,66 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 132 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie z pjb (PDF 1 MB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie z pjb – kwoty ryczałtowe (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach Oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014- 2020 LGD Puszcza Knyszyńska.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres : Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, tel. 85 7 108 850email: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze); www.puszczaknyszynska.org.

Linki

Ogłoszenie o naborze

www.puszczaknyszynska.org