9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (16)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (16)

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.04.2017 do 21.04.2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi...

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.04.2017 do 21.04.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.3- WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW LGD N.A.R.E.W. POZOSTAJĄCYCH POZA RYNKIEM PRACY

na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego

Typ projektu nr 3-Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

OŚ IX: Rozwój lokalnyDziałanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.1.4, która jest dostępna na stronie:

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html),

w terminie od 10 kwietnia 2017 r. od godz. 08:00 do 21 kwietnia 2017r. do godziny 15:00.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od dnia wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 26.04.2017 r. do godz. 16.00 do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

-2 egzemplarze wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFS);

– 2 wersje elektroniczne wniosku (XML i PDF) nagrane na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD–2szt.),

– 2 egzemplarze wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

– Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 21.04.2017 r. do godz. 15.00, wersja papierowa wniosku do dnia 26.04.2017 r. do godziny 16.00 będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych – (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. 2015, poz.2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu 3 w ramach Działania 9.1 zgodnie z SzOOP RPOWP 2014-202 tj.:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

– indywidualne doradztwo[1] w zakresie przygotowania biznesplanu,

– dotację inwestycyjną,

– wsparcie pomostowe:

  • finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej- zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno-prawnych);
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące[2] (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/ wdrażania działań innowacyjnych).

[1] Indywidualne doradztwo ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe

[2] Specjalistyczne wsparcie towarzyszące ma charakter fakultatywny i stanowi uzupełnienie podstawowej usługi, jaką jest dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 – dokument Lokalne Kryteria Wyboru Operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) (PDF 460 KB) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 51 pkt. Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 21 pkt.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

500 000,00PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (PDF 951 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 132 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (DOC 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1.Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 (§18 Zasady rozpatrywania protestu)- dostępna na stronie www.stowarzyszenienarew.org.pl, (zakładka: dokumenty Stowarzyszenia);

2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r.;

3. W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest również w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.Kontakt bezpośredni:

Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP: Elżbieta Zaleska-Tel: 85 6505104, 601890187

e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Linki

http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl