9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (21)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (21)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.05.2017 do 14.06.2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr I/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna G..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.05.2017 do 14.06.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr I/2017

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia

typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014(EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16 – 300 Augustów

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD – Kanał Augustowski w terminie od 31.05.2017 r. od godziny 8:00 do 15.06.2017 r. do godziny 15:00:

1) 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj.

a) 1 egzemplarz załącznika do wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia)

b) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

2) 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie

3) 1 egzemplarz wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD)

w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 15.06.2017 r. do godz. 15:00. Wnioski, które wpłyną po terminie odpadną na ocenie wstępnej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP na lata 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR (gmina Augustów, gmina Płaska, Miasto Augustów) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 4 Zapewniające większą dostępność wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

4a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami;

4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;

– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

– zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru operacji określone są w Procedurach (załącznik nr 14 do niniejszego ogłoszenia).

Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:

1) są zgodne z LSR;

2) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;

3) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Ocena zgodności i wyboru operacji przebiega w następujący sposób:

A. Wstępna ocena wniosków

B. Ocena zgodności operacji z LSR, w tym z właściwym Programem (RPOWP)

C. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 11 punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami oceny operacji (część C oceny). Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1do ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

458.000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (PDF 854 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 139 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 504 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w formie protestu. Sposób składania protestu określony jest w Procedurach LGD stanowiących załącznik 19 do ogłoszenia o naborze.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl

tel.: 87 643 11 44

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Linki

https://www.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://lgd-kanal.augustow.pl/

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie http://lgd-kanal.augustow.pl/