9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (233)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (233)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.11.2020 do 30.11.2020 Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór nr 17/2020 na operacje z zakresu typu projektu 12) Działania wynikające z LSR w zakresie organizowania społeczności lokalnej, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.6 Wsparcie ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.11.2020 do 30.11.2020

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór nr 17/2020 na operacje z zakresu typu projektu 12) Działania wynikające z LSR w zakresie organizowania społeczności lokalnej, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.6 Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie określono

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014EFS), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.plw terminie od 19.11.2020 r. od godziny 8:00 do 30.11.2020 r. do godziny 15:00(po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w terminie od 19.11.2020 r. od godziny 8:00 do 30.11.2020 r. do godziny 15:00:

1) 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej – złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z załącznikami tj.:

a) 3 egzemplarze załącznika do wniosku tj. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, (oryginał) (załącznik nr 4 do Ogłoszenia),

b) 3 egzemplarze oświadczenie (oryginał sporządzony przez Wnioskodawcę) o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku,

c) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Partnerem zaangażowanym w realizację operacji jest organizacja pozarządowa”, dołącza 3 egzemplarze umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza),

d) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu”, dołącza 3 egzemplarze zaświadczenia o udzielonym doradztwie wydanego przez pracownika biura LGD (oryginał lub kopia poświadczona z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza),

2) 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,

3) 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym (CD lub DVD lub PENDRIVE).

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w sposób niezgodny z Procedurami LGD odpadną na etapie oceny zgodności operacji z LSR.

Formy wsparcia

W ramach naboru mogą być składane wyłącznie projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych 100 000 PLN. Rozliczenie tych projektów w ramach kosztów bezpośrednich następuje w całości z zastosowaniem kwot ryczałtowych określonych przez Beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 1:Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023 r.; Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży, ich otoczenia oraz seniorów na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia; Przedsięwzięcie 1.1.6Wsparcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 12 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania (Dotyczy operacji własnych LGD (z wyłączeniem typu projektu 12), projektów grantowych oraz projektów w ramach typu 11) oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

1) instytucje pomocy i integracji społecznej:

a) jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

c) inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

2) podmioty ekonomii społecznej (Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020):

a) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

b) jednostki reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

c) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

d) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze;

e) koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich;

f) zakłady pracy chronionej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 12 Działania wynikające z LSR (Nie jest wymagane spełnienie efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej) w zakresie organizowania społeczności lokalnej obejmujące np.:

a) pracę animacyjną i streetworkerską w terenie (praca metodą mentoringu),

b) tworzenie i wspieranie działalności klubów młodzieżowych,

c) edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców,

wpisujące się w Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” tj. zakładające realizację projektów polegających na wsparciu pracy animacyjnej i streetworkerskiej w terenie (praca metodą mentoringu), tworzeniu i wspieraniu działalności klubów młodzieżowych, edukacji społecznej i obywatelskiej, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru operacji zgodne z Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” stanowiące (załącznik nr 13 do Ogłoszenia o naborze wniosków). Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 60 pkt. tj. 36 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia stanowiącej (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 100 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to: 300 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 12 Działania wynikające z LSR w zakresie organizowania społeczności lokalnej. (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. (PDF 278 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD. (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (http://www.tygieldolinybugu.pl ).

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem wniosków informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel. 797 091 197, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl.Biuro czynne: pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30.

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn oraz na stronie internetowej: http://www.tygieldolinybugu.pl

Linki

http://www.tygieldolinybugu.pl