9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (25)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (25)

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.06.2017 r. od godziny 08:00 do 19.06.2017 r. do godziny 15:00 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O Udzielenie Wsparcia NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE niz LGD NABOR nr 10/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzańsk..

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.06.2017 r. od godziny 08:00 do 19.06.2017 r. do godziny 15:00

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O Udzielenie Wsparcia NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE niz LGD
NABOR nr 10/2017

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

CEL ogólny 2 Kształtowanie zrównoważonej ı efektywnej Gospodarki bogatej Wagowo MIEJSCA Pracy na obszarze LGD
CEL SZCZEGÓŁOWY 2,1 Wzmocnienie Lokalnej PRZEDSIEBIORCZOŚCI i przetwórstwa na terenie LGD. PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Bezzwrotne Dotacje dla Osób znajdujących SIĘ W szczególnie trudnej sytuacji na Rynku Pracy. nA operacje z zakresu: typu Projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla Osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności Gospodarczej w ramach Regionalnego programų Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny dzialanie 9,1 Rewitalizacja społeczna i Kształtowanie Kapitału Społecznego numer naboru w GWA2014 (EFS) RPPD.09.01.00-IZ.00-20-021 / 17

%% MCEPASTEBIN

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 r

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2,
19-200 Grajewo

Sposób składania wniosków

Wniosek o Dofinansowanie należy wypełnić page in angielskim, zgodnie Z instrukcja wypełniania wniosku o, Dofinansowanie Realizacji Projektów dowcipniś ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 programų (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia), dostępnej na Stronie: http: //www.rpo , wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje W WW zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS Dostępna na Stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl ).
Wniosek o Dofinansowanie w wersji Elektronicznej XML sklada SIE ZA Pomocą Aplikacji GWA2014EFS, Która JEST Dostępna na Stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl . W przypadku wykrycia Błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria Aplikacji, Błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) LUB chęci zgłoszenia Rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 (EFS), należy zgłosić problem / przedstawić Uwagi posługując SIĘ Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na Stronie: http: // www .rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty zrobić pobrania) na Adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl .
WNIOSKI O Dofinansowanie Realizacji Projektów Składane są w terminie określonym Powyżej:
– w wersji Elektronicznej (plik XML) za Pomocą Aplikacji GWA2014 EFS wniosek o Dofinansowanie Projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 efs NIE starszej niz (1.1.5).
CO zrobić Zasady PO, WW. terminie Nie bedzie możliwe Przesłanie wniosku;
– w wersji papierowej do siedziby LGD należy złożyć:
-2 egzemplarze wniosku O Dofinansowanie (Oryginał ı kopia LUB Dwa oryginały)
-2 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP Elektronicznej wersja wniosku o Dofinansowanie,
-oświadczenie do LGD (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) ,
Ponadto zrobić w wersji papierowej należy dołączyć elektroniczna wersje wniosku (PDF í XML) nagraną na nośniku elektronicznym (CD / DVD) – 2 egzemplarze.
We wniosku nie nie skreśleń, poprawek dopuszcza SIĘ odręcznych adnotacji, i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna Być podpisana przez osobę (osoby W W) do Tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną / (Randki wskazane) w punkcie II.3 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj. Imiennymi pieczęciami osoby W W (Osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią Jednostki / wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien Być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9,1, zgodnie ż SZOOP RPOWP 2014-2020 O Dofinansowanie Projektu Moga ubiegać SIĘ Lokalne Grupy Działania oraz Inne podmioty z obszaru Realizacji LSR LUB realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem Osób fizycznych (Nie dotyczy Osób prowadzących Działalność gospodarcza LUB Oświatowa na podstawie przepisów odrębnych). Forma Prawna beneficjenta Musi Być Zgodna Postać Z. Klasyfikacji Prawnych podmiotów Gospodarki Narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z Dnia 30 Listopada 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia í í metodologii aktualizacji Krajowego Rejestru urzędowego podmiotów Gospodarki Narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą byc Składane projekty realizujące typ Projektu nr 3 zgodnie z SZOOP RPOWP nA lata 2014-2020 Bezzwrotne wsparcie dla Osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności Gospodarczej obejmujące:
-indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu;
-dotacja Inwestycyjna;
-wsparcie pomostowe:
– Finansowe przez okres 12 miesiecy (przez Pierwsze 6 m-cy: wykonania wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego Wagowo danym Roku Ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki związane Ż prowadzeniem bieżącej działalności Gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków, kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – Prawnych;
– Specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i Grupowe doradztwo w zakresie zasad PRZEDSIEBIORCZOŚCI, prowadzenia własnego Biznesu DORADZTWO Inwestycyjne, W zakresie podejmowania / wdrażania Działań Innowacyjnych);

Kryteria wyboru projektów

Założenia Operacji powinny wpisywać Się W Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru Operacji (Załącznik nr 4 CZY ogloszenia) zgodnie Z ktorými Najwyższej LGD dokonuje wyboru Operacji.

Minimalna liczba punktów, ktorej uzyskanie JEST warunkiem wyboru Operacji zrobić 11,4 punktów.

(Ustala SIĘ minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru Operacji przez Rade w wysokości 30% maksymalnej liczby mnogiej punktów).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

512 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 125 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o Dofinansowanie (PDF 132 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy (DOC 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące wniosek lub inną deklarację związaną z wnioskiem podpisane przez siebie lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury .

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
tel./fax:(86)273-80-44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl
(w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

Linki

www.lgd-bdn.pl