9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (26)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (26)

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.06.2017 do 30.06.2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 12/2017/EFS w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" Cel główny III: Roz..

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.06.2017 do 30.06.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 12/2017/EFS

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"

Cel główny III: Rozwój potencjału LGD

III.1: Rozwój sfery społecznej

PRZEDSIĘWZIĘCIE: P III.1.1. Pokonajmy bariery

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

w ramach

Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-026/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.1.5 która jest dostępna na stronie:http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html w terminie od. 16.06.2017 r. od godziny 8:00 do. 30.06.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD „Puszcza Białowieska” w kolejnym dniu roboczym przypadającym po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 EFS (decyduje data wpływu do LGD "Puszcza Białowieska"),2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i jedną kopie lub dwa oryginały) wraz z załącznikami tj.:

a) 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 4 do Ogłoszenia)

b) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

1) 2 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

2) 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym.

Wnioski, które wpłyną po w/w terminie, odpadną na ocenie wstępnej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

– jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,

– partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,

– instytucje pomocy i integracji społecznej,

– publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,

– jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,

– podmioty ekonomii społecznej oraz

– organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez:

a) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego ( o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności);

b) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

c) świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub osób rodzin z dziećmi niepełnosprawnościami.

d) Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. dowóz osób niesamodzielnych, dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób);

e) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób niesamodzielnych).

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 14 punktów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

500 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

520 528,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 132 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór minimalnego zakresu umowy (DOC 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" (http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

tel./faks: (85) 682 50 26

Z-ca Dyrektora Biura/Koordynator EFS Paulina Monach tel. 667 030 511

e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami jest dostępne w siedzibie LGD "Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka oraz na stronie internetowej: http://www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze