9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (3)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 2016-12-30 od godziny 08:00 do 2017-01-26 do godziny 15:00 Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury ogłasza nabór nr 1/2017 na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Województwa Po..

PLANOWANY data naboru wniosków od 2016-12-30 od godziny 08:00 do 2017-01-26 do godziny 15:00

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury ogłasza nabór nr 1/2017 na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.
Numer naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj – sierpień 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2,
19-200 Grajewo

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:
– w wersji elektronicznej (plik xml.) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.2. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
– w wersji papierowej do siedziby LGD należy złożyć:
o 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały),
o 2 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
o oświadczenie do LGD (załącznik nr 2 do Ogłoszenia). (pobierz plik)
Ponadto do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (pdf) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD) – 2 egzemplarze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1.Podmioty z obszaru realizacji LSR (inne niż Lokalne Grupy Działania) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:
a)instytucje pomocy i integracji społecznej:
– jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
– inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);
b)podmioty ekonomii społecznej:
– przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
– podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
– organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
– podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.
c)jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.: Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:
· Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;np.:
– działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
– działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);
– rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego.
· Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;np.:
– staże zawodowe, praktyki zawodowe;
– subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);
– poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;
– kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy; – zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;
– sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia.
· Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);
np.:
– realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);
– nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.
· Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.np.:
– udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;
– udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
– udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 17,4 punktów.
(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE) wynosi na poziomie projektu 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 500 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (pobierz plik)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (pobierz plik)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w części C Procedur wyboru i oceny operacji pozagrantowych (załącznik nr 8 do Ogłoszenia ) (pobierz plik)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
tel./faks: (86) 273-80-44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury