9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (4)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.01.2017 do 03.02.2017 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ogłasza nabór nr 3/2017 na operacje z zakresu typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i mło..

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.01.2017 do 03.02.2017

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ogłasza nabór nr 3/2017 na operacje z zakresu typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w ramach działania 9.1 Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie wskazano

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji w formie elektronicznej za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014EFS), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 12.01.2017 r. od godziny 8:00 do 3.02.2017 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w terminie od 12.01.2017 r. od godziny 8:00 do 3.02.2017r. do godziny 15:00:

1) 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały) wraz z załącznikami tj.:

a) 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 5 do Ogłoszenia)

b) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Wnioskodawcą lub Partnerem zaangażowanym w realizację operacji jest organizacja pozarządowa”,dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji, oryginał lub kopia poświadczona z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

c) Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD najpóźniej na 5 dni roboczych przed zakończeniem konkursu”, dołącza 1 egzemplarz zaświadczenia wydanego przez pracownika biura LGD, oryginał lub kopia poświadczona z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza.

W przypadku więcej niż jednej strony, przy potwierdzaniu za zgodność z oryginałem, należy pamiętać o ponumerowaniu stron.

2) 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie.

3) 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym (CD/DVD/pendrive).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej odpadną na ocenie wstępnej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych w szczególności:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej:

– jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– inne podmioty prowadzące działalność sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

  • podmioty ekonomii społecznej,

– przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;

– podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);

– organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.

  • jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 10 w ramach Działania 9.1 RPO WP.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów dotyczących celu wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m. in. ognisk środowiskowych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych organizujących zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji zgodne z Procedurami oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” stanowiące Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60% z maksymalnej liczby 60 pkt.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu wynosi 500 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 500 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (PDF 1 MB)

Załącznik nr 2 Lokalne kryteria wyboru operacji (PDF 1 MB)

Załącznik nr 3 Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia (PDF 777 KB)

Załącznik nr 4 Procedury oceny i wyboru operacji SLGD Tygiel Doliny Bugu (PDF 840 KB)

Załącznik nr 5 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (PDF 411 KB)

Załącznik nr 6 Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych (PDF 210 KB)

Załącznik nr 7 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług w ramach typu nr 10 (PDF 522 KB)

Załącznik nr 8 Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 – typ projektu nr 10 (PDF 1 MB)

Załącznik nr 9 Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014_2020 EFS (PDF 940 KB)

Załącznik nr 10 Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem (PDF 523 KB)

Załącznik nr 11 Wzór wniosku o nadanie uprawnień/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (PDF 1 MB)

Załącznik nr 12 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (PDF 842 KB)

Załącznik nr 13 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów GWA_EFS (PDF 2 MB)

Załącznik nr 14 Wzór wniosku o płatność beneficjenta (PDF 2 MB)

Załącznik nr 15 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (PDF 1 MB)

Załącznik nr 16 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe (PDF 2 MB)

Załącznik nr 17 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 842 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem wniosków informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, tel./fax 85 655 77 06, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl.Biuro czynne: pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30.

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”