9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (6)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (6)

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.01.2017 do 24.02.2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie" ogłasza NABÓR nr 1/2017 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej (OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, D..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.01.2017 do 24.02.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie" ogłasza NABÓR nr 1/2017 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej (OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, rozumiany jako Typ projektu nr 6, RPOWP 2014-2020)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

(budynek Urzędu Miasta, II piętro, pokoje nr 21 i 22)

Biuro czynne w godzinach 07.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) 1.1.3., która jest dostępna na stronie:http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych.html, w terminie od 27.01.2017 r. od godz. 8.00 do 24.02.2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do siedziby biura LGD 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych, licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 24.02.2017 r. do godz. 15:30.

Wniosek składany jest bezpośrednio w biurze, co oznacza osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

1) instytucje pomocy i integracji społecznej:

-jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

– inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

2) podmioty ekonomii społecznej:

– przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne

– podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)

– organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

– podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej

3) jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2009).

Projekt musi być realizowany w partnerstwie. Projekt, aby mógł zostać uznany za partnerski, musi być zgodny z dokumentem „Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020”

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące:

Programów Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją, odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:

a) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności:

 • działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;
 • działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);
 • rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego.

b) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy:

 • staże zawodowe, praktyki zawodowe
 • subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);
 • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;
 • zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;
 • sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia.

c) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej):

 • realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);
 • nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

d) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy:

 • udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;
 • udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru operacji zostały określone w Załączniku nr 4 Karta oceny wniosku i wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 33,00 pkt /60% z maksymalnej liczby 55,00 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia – Załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 465 812,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (PDF 707 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzorwnioskuodofinansowanie (PDF 125 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa (PDF 1 MB)

Porozumienie o dofinansowaniu z pjb kwoty ryczałtowe (PDF 1 MB)

Porozumienie o dofinansowaniu z pjb (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w „Procedurze oceny i wyboru operacji pozagrantowych” stanowiącym załącznik nr 11 do Ogłoszenia/ Informacja o wyniku wyboru operacji/ str.23

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, ul. Mickiewicza 1a, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

siedziba Biura: ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel/ fax: (86) 275 25 92 wew. 38. i 39.

e-mail: biuro@bramanapodlasie.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Linki

Treść ogłoszenia

strona interetowa