9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (8)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (8)

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.02.2017 do 28.02.2017 Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłasza nabór wniosków na udzielenie wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.02.2017 do 28.02.2017

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański ogłasza nabór wniosków na udzielenie wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

NABÓR Nr 5/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupa Działania – Fundusz Biebrzański na operacje z zakresu typu projektu nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ

Nr naboru w GWA RPPD.09.01.00-IZ.00-20-008/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański

Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:

  • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.3. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
  • w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:
    • 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały),
    • wydrukowane Potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
    • Oświadczenie do LGD (załącznik do Ogłoszenia),
    • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:

a) instytucje pomocy i integracji społecznej:

i) jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

ii) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

iii) inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);

b) podmioty ekonomii społecznej:

i) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);

ii) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: a. CIS i KIS; b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

iii) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);

iv) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej;

c) jednostki sektora finansów publicznych (w tym jst), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy i integracji społecznej).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 8 zgodnie z Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 tj.: Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ poprzez: 8b) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ; wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 13 punktów. (Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

400.000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 8 Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (PDF 125 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VI I Naboru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku na każdym etapie oceny. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

ul. Plac Kościuszki 21 16-150 Suchowola tel./faks: (85) 71-28-307

Koordynator ds. wdrażania EFS i projektów grantowych tel. 85 71-28-307 e-mail: annawirkowska@biebrza-leader.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Linki

Pełna treść ogłoszenia o naborze na stronie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański