9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (90)

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (90)

PLANOWANY data naboru wniosków od 11.06.2018 do 26.06.2018 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 14/2018 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 11.06.2018 do 26.06.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 14/2018 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Cel ogólny: Aktywizacja, integracja i lepsze wykorzystanie zasobów społecznych i gospodarczych obszaru LGD – Kanał Augustowski na rzecz poprawy warunków życia

Cel szczegółowy 1.1: Pobudzenie oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia na operacje z zakresu:

typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4) 16 – 300 Augustów

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 11.06.2018 r. (od godz. 8:00) do 25.06.2018 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD – Kanał Augustowski: 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały) wraz z załącznikami, tj. 1 egzemplarz załącznika do wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 10 do Ogłoszenia) 1 egzemplarz potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie 2 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD), Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru tj. „Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe”, dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza. Oświadczenie o zgodności maila Wnioskodawcy z mailem zawartym we wniosku. ( załącznik nr 17 do ogłoszenia.)w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż 19.06.2018 r. do godz. 15:00. Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku po dniu 25.06.2018 r. do godz. 15:00, wersja papierowa wniosku po dniu 26.06.2018 r. do godziny 15:00 odpadną na ocenie wstępnej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania[1] oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.[1]Dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 4 Zapewniające większą dostępność wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów: 4a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami;4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności; 4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie: – zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;- zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru operacjiKryteria wyboru operacji określone są w Procedurach (załącznik nr 13 do niniejszego ogłoszenia).Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które:1) są zgodne z LSR;2) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;3) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków.Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 11,80 Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik nr 1do ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków wynosi : 370 424,45 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 886 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 162 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady rozpatrywania protestu określono w § 18 Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia zawartej w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski (Załącznik nr 13 do ogłoszenia o naborze).2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art.53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).4. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W przypadku wycofania protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne.

Pytania i odpowiedzi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4) e-mail: biuro@lgd-kanal.augustow.pl tel.: 87 643 11 44 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Linki

http://lgd-kanal.augustow.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/