9.1 Rozwój edukacji / 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (1)

9.1 Rozwój edukacji / 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 08.12.2016 do 15.12.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji II nabór wniosków o dofinansowanie pr..

PLANOWANY data naboru wniosków od 08.12.2016 do 15.12.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji II nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie: elektronicznej; papierowej. UWAGA! Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej.

W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 w zakresie: kształcenia kompetencji kluczowych, tworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualnej pracy z uczniem tj.:

1) Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności;

b) kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:

a) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

3) Korzystanie z technologii informacyjno–komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych: NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU.

4) Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

5) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno- zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego,którestanowią załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym poziom dofinansowania UE – maksymalnie 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego społecznej wynosi łącznie 17 012 837,00 zł, w tym 15 222 012,00 zł pochodzące z EFS oraz 1 790 825,00 zł pochodzące z Budżetu Państwa. Ze względu na fakt, iż kwoty ZŁ mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 171 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 492 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy – koszty rzeczywiste (DOC 441 KB)

Wzór umowy – kwoty ryczałtowe (DOC 403 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217) – zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

Pytania do IOK można składać za pomocą:

– Zakładki często zadawane pytanie na stronie:

http://rpo.opolskie.pl/

  • E – maila: punktpokl@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl
  • Faksu: 77 44 16 599
  • Telefonu: 7744 16 754
  • Bezpośrednio w siedzibie: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS)

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole, pokój nr 14

Linki

  • www.rpo.wup.opole.pl
  • https://pw.opolskie.pl
  • www.funduszeeuropejskie.gov.pl