9.1 Rozwój edukacji / 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (6)

9.1 Rozwój edukacji / 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (6)

AKTUALNY data naboru wniosków od 23.11.2020 do 26.11.2020 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 23.11.2020 r. II nabór wniosku o dofinansowanie projektu trybie nadzwycz..

AKTUALNY data naboru wniosków od 23.11.2020 do 26.11.2020

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 23.11.2020 r. II nabór wniosku o dofinansowanie projektu trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu,

ul. Głogowska 25c (pokój nr 10)

45-315 Opole

Sposób składania wniosków

Procedura wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 23.11.2020 r. do 26.11.2020 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. w terminie wyznaczonym przez IP w wezwaniu w godzinach pracy IP tj. od 7:30 do 15:30.W przypadku awarii systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 podczas trwania naboru/ oceny wniosków/ złożenia korekty wniosku o dofinansowanie projektów, ZWO upoważnia Kierownika Wydziału Wyboru i Realizacji Projektów RPO w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu do podjęcia decyzji o wydłużeniu niniejszego naboru o czas trwania awarii. Wówczas termin zakończenia naboru/oceny/ złożenia korekty zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na:

 • stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
 • stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – serwis Instytucji Pośredniczącej
 • portalu Funduszy Europejskich

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 4 do Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym (DOC 2 MB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest typ projektu 3a określony dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:

wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (DOC 2 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego wynosi łącznie:

 • 15 647 059,00 PLN, w tym:
 • 14 000 000,00 PLN pochodzące z EFS
 • 1 647 059,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

PROCEDURA WYBORU PROJEKTU W TRYBIE NADZWYCZAJNYM (DOC 350 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 861 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 145 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym środki odwoławcze nie przysługują. Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Punkt Informacyjny o EFS

ul. Głogowska 25c

45-315 Opole

tel. 77 44 16 754.

Linki

 • www.rpo.opolskie.pl
 • www.rpo.wup.opole.pl
 • https://pw.opolskie.pl