9.1 Rozwój edukacji / 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (1)

9.1 Rozwój edukacji / 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.04.2017 do 26.04.2017 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY (WUP) W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) ogłasza 17 marca 2017 nabór wniosków o dofinansowanie proj..

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.04.2017 do 26.04.2017

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY (WUP) W OPOLU jako Instytucja Pośrednicząca (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) ogłasza 17 marca 2017 nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach RPO WO 2014-2020, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie wychowania przedszkolnego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej;
  • papierowej.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego.

W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Działalność w obszarze edukacji przedszkolnej musi być prowadzona przez wnioskodawcę – oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów – przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Beneficjentem jest zarówno Wnioskodawca, jak i Partner projektu, co oznacza, że każdy Partner projektu podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:
1) zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:
a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe;
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie;
c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);
e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.

UWAGA:

Zgodnie z interwencją zaprojektowaną w RPO WO 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 przyjmuje się, że działania przewidziane w ramach projektów typu 1, działanie a), b), c), e), f) mogą być realizowane bez konieczności jednoczesnego zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, które stanowią załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (PDF 177 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, w tym poziom dofinansowania UE – maksymalnie 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej wynosi łącznie 7 200 000,00 zł., w tym 7 200 000,00 zł. pochodzące z EFS. Ze względu na fakt, iż kwoty zł. mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217) – zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:
-Zakładki często zadawane pytanie na stronie: www.rpo.opolskie.pl
-E – maila: punktefs@wup.opole.pl
-Faksu: 77 44 16 599
-Telefonu: 7744 16 754
-Bezpośrednio w siedzibie:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:
Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS)
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, pokój nr 14

Linki

www.rpo.wup.opole.pl
www.rpo.opolskie.pl