9.1 Rozwój edukacji / 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (1)

9.1 Rozwój edukacji / 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.04.2017 do 26.04.2017 STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza II nabór wniosków o dof..

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.04.2017 do 26.04.2017

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA – Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Poddziałania: 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej https://pw.opolskie.pl.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej;
 • papierowej

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego[1].

W przypadku przedsiębiorstw – Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Działalność w obszarze edukacji przedszkolnej musi być prowadzona przez wnioskodawcę – oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów – przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

[1]Poprzez podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego rozumie się:podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wychowania przedszkolnego i/lubpodmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi wychowania przedszkolnego i/lubpodmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie wychowania przedszkolnego i/lubpodmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze wychowania przedszkolnego.

[2]Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji)- z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 9.1 Rozwój edukacji, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, w zakresie:

Typ 1) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez[1]:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe:

i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie:

i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);

e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;

f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego.

[1] Działania określone w lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu. Interwencję określoną w lit b) i/lub e) i/lub f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a) i/lub c) i/lub d). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań określonych w lit. a)/ c)/ d) poza projektem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki:

 1. Etapy konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFS).
 5. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami/wzór umowy ryczałtowej o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji przez nauczycieli.
 10. Analiza dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w województwie opolskim.
 11. Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych szkół podstawowych w skali Aglomeracji Opolskiej.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami/wzór umowy ryczałtowej o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. IOK – IP ZIT RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

E – maila: info@ao.opole.pl

Faksu: +48 77 44 59 612

Telefonu: +48 77 44 61 405 lub 77 44 61 403

Bezpośrednio w siedzibie:

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

www.aglomeracja-opolska.pl

https://pw.opolskie.pl