9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT (1)

9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT / 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.10.2017 do 17.11.2017 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT. Inform..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.10.2017 do 17.11.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2018

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

– osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

– poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

a. jednostka samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR) w przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot wskazany w punkcie a., natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot wskazany poniżej:

– jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR); – podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe);

– podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Typ 1.Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,

b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,

c) Program Aktywności Lokalnej i/lub,

d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.

Typ 2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:

a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 6 929 000,00zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 726 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 648 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 600 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie – kwoty ryczałtowe (DOC 576 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załączniku nr 39 do Regulaminu konkursu (PDF 726 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:poniedziałki i wtorki 7.30-17.30środy, czwartki, piątki 7.30-15.30oraz pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 85 w godzinach:wtorki 13:30 – 15:30czwartki 12:30 – 14:30.Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan