9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Typ projektu C

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Typ projektu C

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.08.2018 do 26.09.2018 Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczn..

PLANOWANY data naboru wniosków od 26.08.2018 do 26.09.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs nie jest dzielony na rundy. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się dnia 26 sierpnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach. Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce składania wniosków

Instytucją ogłaszającą konkurs jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie od dnia 26 sierpnia 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– organizacje pozarządowe,

– organizacje non-profit,

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,

– podmioty ekonomii społecznej,

– instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne,

– przedsiębiorcy.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 usługi społeczne są realizowane przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

– dzieci i młodzież do 18 r. ż. oraz ich rodziny,

– placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

a) tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub

b) wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem:

– zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub

– rozszerzenia oferty wsparcia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,73 % wydatków kwalifikowalnych.

Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,27 % wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 31 604 530,18 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf,776 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Załącznik 1a Kryteria wyboru projektów (.pdf, 246 KB)

Załącznik 1b Kryteria wyboru projektów – zakres uzupełnień i/lub poprawek wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 467 KB)

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 555 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (.pdf, 824 KB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 319 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 1,16 MB)

Załącznik 6 Definicje wskaźników (.pdf, 457 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (.pdf, 1,11 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (.pdf, 1,11 MB)

Załącznik 9 Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (.pdf, 911 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 463 KB)

Załącznik 11 Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych i standardów usług (.pdf, 365 KB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO (.pdf, 1,13 MB)

Załącznik 13 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslow (.pdf, 139 KB)

Załącznik 14 Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu/przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolski (.pdf, 443 KB)

Załącznik 15 Lista gmin, w których nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego (.pdf, 216 KB)

Załącznik 16 Rekomendacje do prowadzenia placówek wsparcia dziennego na terenie Małopolski (.pdf, 545KB)

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków Infolinia: (12) 616 06 16, Fax (12) 29 90 941 Tel. (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86, e-mail: fem@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl;

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, (14) 628 88 12, (14) 628 88 13,fax. (14) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

http://www.rpo.malopolska.pl/