9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP – 2018

9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP – 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza Nabór nr: RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 "Aktywizacja zawodowa - projekty PUP").Nabór ma na celu...

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza Nabór nr: RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 "Aktywizacja zawodowa – projekty PUP").Nabór ma na celu…