9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych / 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne (2)

9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych / 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.11.2017 do 28.11.2017 Nabór wniosków na projekty w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w społeczności lokalnej. Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17 Ogłoszenie zostało opublikowane przez Dolnośląski ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.11.2017 do 28.11.2017

Nabór wniosków na projekty w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w społeczności lokalnej.

Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-263/17

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2018r.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA EFS RPDS.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty wyszczególnione w SZOOP RPO WD:
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
jednostki organizacyjne j.s.t.;
jednostki organizacyjne pomocy społecznej;organizacje pozarządowe;
podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór projektów realizowanych w ramach typu operacji 9.2.A., tj. projektów ukierunkowanych na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w społeczności lokalnej (usługi asystenckie mogą być świadczone wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami natomiast usługi opiekuńcze mogą być świadczone wyłącznie dla osób niesamodzielnych).

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
– usługi asystenckie skierowane do osób z niepełnosprawnością;
– tworzenie miejsc i świadczenie w społeczności lokalnej usług opiekuńczych oraz bytowych w placówkach całodobowego pobytu;
– tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi (np. dzienne domy pomocy, kluby seniora)
W ramach wsparcia towarzyszącego elementem uzupełniającym projektu mogą być następujące typy operacji:
– wolontariat opiekuńczy, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i inne formy samopomocowe na rzecz osób niesamodzielnych – jako element kompleksowego projektu;
– usługi pozwalające osobom niesamodzielnym na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wyposażenia lub zakupu tego sprzętu, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia) – jako element kompleksowego projektu);
– wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych – jako element kompleksowego projektu;
– działania wspierające opiekunów faktycznych* w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez: kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,
poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,
jako element kompleksowego projektu.

– szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług – jako element kompleksowego projektu**.

*- Aby skorzystać ze wsparcia w projekcie, konieczne jest spełnienie łącznie dwóch warunków:
1) spełnienie definicji opiekuna faktycznego;
2) przynależność do grupy docelowej możliwej do objęcia wsparciem w konkursie.

**- Ze wsparcia w projekcie mogą skorzystać wyłącznie osoby należące do grupy docelowej możliwej do objęcia wsparciem w konkursie.
UWAGA! Finansowanie ze środków EFS w ramach danego projektu miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (typ operacji 9.2.A.) stworzonych przez danego beneficjenta trwa nie dłużej niż 3 lata. Beneficjent zobowiązany jest zachować trwałość miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.

Wsparcie w ramach projektu 9.2.A. nie może spowodować zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta oraz zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych ze środków innych niż europejskie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 1 865 997 EUR (8 046 552 PLN).

Ogólna alokacja na konkurs może zostać zwiększona o środki z budżetu państwa. Alokacja podana w ogłoszeniu została przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 28.09.2017 r. (1 euro = 4,3122 PLN). Mając na uwadze fakt, iż alokacja w ramach Programu określona jest w Euro, dla prawidłowego określenia ww. limitu dostępnej alokacji w walucie polskiej IOK zastrzega w wyniku zmiany kursu walutowego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu stanowią załączniki nr 2, 3 i 4 do Regulaminu konkursu natomiast wzory decyzji o dofinansowanie projektu stanowią załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy/decyzji uzależnione jest od rodzaju podmiotu oraz od sposobu rozliczania wydatków w projekcie).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane telefonicznie-pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376 lub na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl. Odpowiedzi te są dodatkowo zamieszczane na stronie www.rpo.dwup.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dwup.pl.

Linki

www.rpo.dwup.pl