9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych / 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (1)

9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych / 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.04.2017 do 26.04.2017 Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia pieczy zastępczej. Konkurs nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17 Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-5..

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.04.2017 do 26.04.2017

Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia pieczy zastępczej.
Konkurs nr RPDS.09.02.04-IP.02-02-235/17
Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław oraz Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (Gmina Wałbrzych), pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień – listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu:
w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA EFS RPDS
oraz
w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA EFS RPDS i opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku.
Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu:
osobiście do Punktu Informacyjnego w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy – Filia we Wrocławiu,al. Armii Krajowej 54, pokój nr 100 I piętro,
lub
za pośrednictwem kuriera na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54,50-541 Wrocław w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
lub
za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.) na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław,
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy DWUP, tj. od 7:30 do 15:30.

Zgodnie z art. 57 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r.poz. 23, z późn. zm.), termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawyz dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska S.A.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
– jednostki organizacyjne j.s.t.;
– jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
– organizacje pozarządowe;
– podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
– podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
– kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na typ projektów 9.2.B2., tj. usługi wsparcia systemu pieczy zastępczej, w tym podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi pieczy zastępczej (wsparcie realizowane wyłącznie jako element działań prowadzących do powstawania/ podnoszenia jakości zdezinstytucjonalizowanych form pieczy zastępczej).

Usługi wsparcia pieczy zastępczej obejmują:

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej w ramach szkoleń/kursów, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb:
– kandydatów na rodziny zastępcze;
– kandydatów na osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
– kandydatów na dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
– kandydatów na koordynatorów pieczy zastępczej.

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej w ramach szkoleń, doradztwa (indywidualnego i grupowego), superwizji, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb: – rodzin zastępczych;
– osób prowadzących rodzinny dom dziecka;
– osób pełniących funkcję opiekunów usamodzielnienia pod warunkiem, że nie są pracownikami systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej pełniącymi funkcję opiekuna usamodzielnienia w ramach obowiązków służbowych (szkolenia dotyczą zakresu zadań związanych z procesem usamodzielniania);
– rodzin pomocowych.

Działania nakierowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji mogą być realizowane wyłącznie jako element projektu.

Organizowanie i finansowanie kosztów działań związanych ze współpracą instytucji sprawujących opiekę nad dzieckiem z rodzinami naturalnymi poprzez inicjowanie i wspieranie form pracy z biologiczną rodziną dziecka oraz zintensyfikowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (w tym asystentami rodziny).

Wsparcie w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających pieczę zastępczą poprzez udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia (poradnictwo i pośrednictwo pracy), pomocy prawnej i psychologicznej, poradnictwa w uzyskaniu lokalu mieszkalnego.

Pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia będących w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (m.in.: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo, socjoterapia) i zawodowym (m.in. poradnictwo zawodowe, diagnoza kompetencji, pomoc w wyborze zawodowej ścieżki kariery, zajęcia z zawodoznawstwa, warsztaty motywacyjne i aktywizujące do podjęcia pracy i zmiany swojej sytuacji, warsztaty z zakresu przedsiębiorczości).

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (m.in.: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo, socjoterapia), których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej dla dzieci poniżej 15 roku życia będących w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Prowadzenie poradnictwa (m.in. psychologicznego, pedagogicznego, specjalistycznego) i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Finansowanie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka usług specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.

Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia – element projektu.

Organizowanie dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci pomocy wolontariuszy – element projektu.

Pomoc prawną dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, m.in. w zakresie prawa rodzinnego – element projektu.

Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – jako element projektu.

Wskazane w formach wsparcia działania określone jako „element projektu" nie mogą być realizowane samodzielnie. Muszą być one elementem szerszych działań projektowych, zawierających co najmniej jedno działanie główne (tj. to, które nie zawiera w nazwie określenia: „element projektu").

Wsparcie pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wsparciem w systemie pieczy zastępczej obejmowane mogą być jedynie osoby przebywające w: – rodzinnej pieczy zastępczej;
– placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 osób*;
– placówkach opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób.

* W razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci (maksymalnie 10).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 135 073 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektu stanowią załączniki nr 2, 3 oraz 4 do Regulaminu konkursu natomiast wzory decyzji o dofinansowanie projektu stanowią załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy/decyzji uzależnione jest od rodzaju podmiotu oraz od sposobu rozliczania wydatków w projekcie).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane do:
a) DWUP telefonicznie – pod nr tel.: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376 lub na adres poczty elektronicznej: promocja@dwup.pl;
b) ZIT AW (w zakresie oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AW) telefonicznie – pod nr tel.: 74 84 74 150, faks. 74 84 74 151 lub na adres poczty elektronicznej: ipaw@ipaw.walbrzych.eu.

Odpowiedzi te są dodatkowo zamieszczane na stronie www.rpo.dwup.pl oraz www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Linki

www.rpo.dwup.pl

www.ipaw.walbrzych.eu